Απόφαση 1423/93

Απόφαση ΕΠΑ/1423/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης κοινότητας Πολυχρόνου (εντός ορίων) νομού Χαλκιδικής στον τομέα Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1423/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης κοινότητας Πολυχρόνου (εντός ορίων) νομού Χαλκιδικής στον τομέα Β, (ΦΕΚ 1287/Δ/1993), 06-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Την 57140/1987 (ΦΕΚ 492/Δ/1987) απόφαση Νομάρχη με την οποία καθορίσθηκαν τα όρια του οικισμού Πολυχρόνου και έγινε η κατηγοριοποίηση αυτού όπως τροποποιήθηκε με την 60665/1988 απόφαση Νομάρχη.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 223/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 94/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυχρόνου επί της πολεοδομικής μελέτης και επί ενστάσεων.

 

6. Την αριθμόν 16 (συνεδρίαση) 7ο (θέμα) 22-09-1993 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα και ειδικότερα το άρθρο 29Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης της κοινότητας Πολυχρόνου (εντός ορίου) σύμφωνα με την συνημμένη πινακίδα η οποία αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Καθορίζονται οι όροι δόμησης της περιοχής Πολεοδομικής Μελέτης ως εξής:

 

Αρτιότητα: Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2, ελάχιστο πρόσωπο 14 m.
Παρέκκλιση: Κατ' εξαίρεση είναι άρτια και οικοδομήσιμα όσα οικόπεδα προκύπτουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης, ανεξάρτητα από εμβαδόν και πρόσωπο εφ' όσον έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο και επιτρέπεται η εγγραφή κτίσματος με εμβαδόν τουλάχιστον 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.
Ποσοστό Κάλυψης 70%.
Συντελεστής δόμησης 0.6. Κατ' εξαίρεση για οικόπεδα μικρότερα των 200 m2 επιτρέπεται υπέρβαση και μέχρι 1.0 προκειμένου να εξασφαλιστεί κατοικία συνολικής επιφάνειας 120 m2 χωρίς υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης.
Όροφοι 2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m. Πάνω από το μέγιστο ύψος επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 1.5 m και μέγιστη κλίση 30%.
Αποστάσεις από όρια τουλάχιστον 2.5 m όταν δεν εφάπτεται η οικοδομή.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis). Οι μελέτες ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός ορίων οικισμού για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α & β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που ίσχυαν στην περιοχή πριν την 06-10-1993 ημερομηνία δημοσίευσης της ΕΠΑ/1423/1993 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής.

 

Από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1423.93

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 04-10-1993

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1069/1994 απόφαση (ΦΕΚ 518/Δ/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.