Απόφαση 1426/96

Απόφαση 1426/279/1996: Τροποποίηση σχεδίου όρων δόμησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1426/279/1996: Τροποποίηση σχεδίου όρων δόμησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας Αττικής, (ΦΕΚ 184/Δ/1996), 28-02-1996.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 400/Β/1995).

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 61/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας.

 

7. Το πρακτικό 7 της 10ης Συνεδρίας της 19-10-1995 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 5030 βεβαίωση του Δήμου Κερατέας (01-11-1995), ότι με την τροποποίηση δεν επιβαρύνεται ο δημοτικός προϋπολογισμός.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κερατέας ως προς τους όρους δόμησης ως ακολούθως:

 

1. Όσον αφορά τις αρτιότητες:

 

α) άρθρο 4 παράγραφος 2 (ΤΟΜΕΑΣ Α):

 

{Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν προ της 09-06-1973 τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 60 m2.}

 

β) άρθρο 4 παράγραφος 2 (ΤΟΜΕΑΣ Β):

 

{Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έγιναν πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (16-06-1989) τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.}

 

γ) άρθρο 4 παράγραφος 3 (ΤΟΜΕΑΣ Β):

 

{Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν προ της 09-06-1973 τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.}

 

δ) άρθρο 4 παράγραφος 2 (ΤΟΜΕΑΣ Γ):

 

{Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία είχαν πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης (16-06-1989) τα παρακάτω όρια:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.}

 

2. Το μέγιστο ύψος καθορίζεται σε όλους τους τομείς 10 m και σε περίπτωση κατασκευής στέγης μέγιστο ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 11 m.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 02-11-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.