Απόφαση 1520/94

Απόφαση ΕΠΑ/1520/1994: Αναθεώρηση ορίων οικισμού Στρατωνίου νομού Χαλκιδικής και έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης εντός των ορίων του οικισμού Στρατωνίου και της επέκτασης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1520/1994: Αναθεώρηση ορίων οικισμού Στρατωνίου νομού Χαλκιδικής και έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης εντός των ορίων του οικισμού Στρατωνίου και της επέκτασης αυτού, (ΦΕΚ 121/Δ/1994), 11-02-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 42/1993 και 52/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Στρατωνίου.

 

5. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής για την προτεινόμενη τροποποίηση στην 20η συνεδρίαση στις 01-12-1993 θέμα (4ο).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η αναθεώρηση των ορίων του οικισμού Στρατωνίου στην περιοχή Ελαιώνα, η πολεοδομική μελέτη εντός του οικισμού Στρατωνίου και της επέκτασης αυτού, σύμφωνα με τη συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της πολεοδομικής μελέτης ως ακολούθως:

 

α) Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α)1) Αρτιότητα οικοπέδων.

 

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

κατ' εξαίρεση είναι άρτια και οικοδομήσιμα, ανεξάρτητα από εμβαδόν και πρόσωπο, όσα οικόπεδα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983, όπως αυτό ισχύει.

 

α)2) Η απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια ή πίσω όρια των οικοπέδων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2.5 m όταν το κτίριο δεν εφάπτεται στα όρια αυτά.

 

α)3) Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών μελετών από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου είναι υποχρεωτικός.

 

β) Επί μέρους όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

β)1) Τομέας ΙΙΙ (εντός ορίων)

 

ποσοστό κάλυψης 50%
συντελεστής δόμησης 0.40
όροφοι: 1
ανώτατο ύψος: 4 m πάνω από το οποίο επιβάλλεται κεραμοσκεπής στέγη με ανώτερο ύψος 1,5 m και μέγιστη κλίση 30%.

 

β)2) Τομέας IV (εντός ορίων)

 

ποσοστό κάλυψης 70%
συντελεστής δόμησης 0.60
όροφοι: μέχρι 2
ανώτατο ύψος 7.5 m πάνω από το οποίο επιβάλλεται κεραμοσκεπής στέγη ύψος μέχρι 2 m και κλίση μέχρι 30%.

 

β)3) Τομέας V (εντός ορίων)

 

ποσοστό κάλυψης 70%
συντελεστής δόμησης 0.6
όροφοι: μέχρι 2
ανώτατο ύψος 7.5 m πάνω από το οποίο επιτρέπεται κεραμοσκεπής στέγη ύψος μέχρι 2 m και κλίση μέχρι 30%.

 

β)4) Τομέας VI (εντός ορίων)

 

ποσοστό κάλυψης 50%
συντελεστής δόμησης 0.4
όροφοι: μέχρι 2
ανώτατο ύψος 7.5 m πάνω από το οποίο επιτρέπεται κεραμοσκεπής στέγη ύψος μέχρι 2 m και κλίση μέχρι 30%.

 

Από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις τη παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ούτε εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1520.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 26-01-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.