Απόφαση 15818/91

Απόφαση 15818/Π569/1991: Επαναοριοθέτηση οικισμού Κρυονερίου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15818/Π569/1991: Επαναοριοθέτηση οικισμού Κρυονερίου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 451/Δ/1991), 16-07-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του Τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίας αυτών και καθορισμός ορίων και περιορισμός δόμησής τους.

 

2. Τις τροποποιήσεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) σχετικά με την Τροποποίηση των από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος" (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) σχετικά με την Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις με αριθμούς 488/1991 και 489/1991 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης των διαγραμμάτων των πράξεων της διοίκησης που αφορούν πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 

6. Την με αριθμό 14912/Π500/1989 (ΦΕΚ 389/Δ/1989) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με την οριοθέτηση οικισμού Κρυονέρι Αττικής.

 

7. Την με αριθμό 17091/Π-537 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής) καθορισμός των χρήσεων γης των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

8. Την με αριθμό 9007/1990 (ΦΕΚ 732/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κρυονερίου στα οικοδομικά τετράγωνα 78, 61, 62, 14, 112, 5, 22, 92, 93, 17 και ειδικότερα την παράγραφο 7 της απόφασης αυτής.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυση κοιμητηρίων.

 

10. Την απόφαση Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/Β/1978) Περί όρων δομήσεως κοιμητηρίων.

 

11. Τον αναγκαστικό νόμο 582/1968 Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων.

 

12. Τη με αριθμό 4/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου.

 

13. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 19/31/1989.

 

14. Την γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυονερίου με αριθμό 37/1991.

 

15. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 17-06-1991.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.