Απόφαση 15939/88

Απόφαση 15939/240/1988: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Μαγούλας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15939/240/1988: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Μαγούλας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 626/Δ/1988), 30-08-1988.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956 περί συμπλήρωσης διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης.

 

4. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [Ν] 863/1960 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και ειδικότερα το νομοθετικό διάταγμα 532/1970 και το σε συνέχεια αυτού βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 732/1970 όπως τροποποιήθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 647/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

5. Την υπ' αριθμόν 17/3-1/1972 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί οργανώσεως των παρά την Νομαρχία Αττικής και στα Διαμερίσματα αυτής Υπηρεσιών αρμοδιοτήτων Δημοσίων Έργων.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων κ.λ.π., καθώς και την υπ' αριθμόν 24712/1248/1/1982 (ΦΕΚ 404/Β/1982) απόφαση που τροποποιεί την παραπάνω.

 

9. Το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (Κεφάλαιο 11).

 

10. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

11. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως κ.λ.π. σχεδίων πόλεων και κωμών ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1/1961 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και την συμπληρωματική της εγκύκλιο Ε8/1975 του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων.

 

13. Το νόμο 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 

14. Το νόμο 1337/1983 περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις.

 

15. Τον νόμο 1512/1985 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων.

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 28.

 

17. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

18. Την 16702/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 150/Β/1988).

 

19. Την μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου που παραλήφθηκε με την 22140/574/1986 βεβαίωση Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

20. Τις με αριθμούς 97/1987, 110/1987 και 111/1987 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας.

 

21. Την με αριθμό 16/1988 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής.

 

22. Τις με αριθμούς 65/1988 και 79/1988 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαγούλας.

 

23. Την με αριθμό 26/1988 (θέμα 22ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής.

 

24. Το από [ΠΔ] 23-05-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 191/Δ/1977) για την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Μαγούλας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 13-07-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.