Απόφαση 17091/89

Απόφαση 17091/Π-537/1989: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής), καθορισμός των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17091/Π-537/1989: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής), καθορισμός των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 446/Δ/1989), 29-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 42 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Την απόφαση 14912/Π-500/1989 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού και των επεκτάσεων του της Κοινότητας Κρυονερίου (ΦΕΚ 389/Δ/1989).

 

4. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 αυτού.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τις Νομαρχίες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τους νόμους 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 9 και την παράγραφο 3 του άρθρου 16 αυτών.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού.

 

9. Την 31252/1530/1987 απόφαση Σύσταση σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΦΕΚ 482/Δ/1987) και ειδικότερα την παράγραφο 63 του άρθρου 1 αυτού.

 

10. Των αποφάσεων 82/1988 Κοινοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την 2908/1989 έγκριση της Νομαρχίας κατάργησης του υπάρχοντος και ίδρυσης του Νέου Νεκροταφείου.

 

11. Την από 15-02-1989 θεώρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί του καθορισμού των οριογραμμών των χειμάρρων.

 

12. Τις 48/1988 και 24/1989 και 32/1989 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου.

 

13. Την πράξη 16 συνεδρία 31 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής 08-06-1989, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Αγία Παρασκευή, 16-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.