Απόφαση 17542/93

Απόφαση 17542/Π/Π-473/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ηρακλείου, παρά τα όρια με το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (σε κλίμακα 1:500)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17542/Π/Π-473/1993: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ηρακλείου, παρά τα όρια με το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (σε κλίμακα 1:500), (ΦΕΚ 636/Δ/1993), 14-06-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 1.

 

4. Τις με αριθμούς 77/1992 και 153/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου και τις με αριθμούς 42/1992 και 118/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεταμόρφωσης.

 

5. Τις με αριθμούς 35/Α6/1992, 33/41/1992, 8/3/1993 και 15/1/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής.

 

6. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 2752/1993 και 3353/1993 έγγραφα Δήμων Ηρακλείου και Μεταμόρφωσης αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 25-05-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.