Απόφαση 175700/16 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 3, συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολο της, με βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας.

 

Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7.

 

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων οικονομικών φορέων (πωλητή και αγοραστή), είναι δυνατή η έκδοση μίας βεβαίωσης που να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα.

 

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα βεβαίωσης. Εναλλακτικά, για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, χρησιμοποιείται υπόδειγμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οικείων συστημάτων.

 

2. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Διακριτό αριθμό.

 

β) Ημερομηνία έκδοσης.

 

γ) Επωνυμία του πωλητή.

 

δ) Επωνυμία του αγοραστή.

 

ε) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3, ή την ένδειξη Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, του πωλητή.

 

στ) Είδος προϊόντος που παραδίδεται με την αποστολή (είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστού).

 

ζ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού ανά πρώτη ύλη, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους.

 

η) Τόπο καλλιέργειας των πρώτων υλών ή τόπο προέλευσης των πρώτων υλών (ο τόπος προέλευσης αφορά την περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης οίκοθεν Δ1/Α/10839/2012 Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) (ΦΕΚ 1667/Β/2012)). Αναγράφεται: Ελλάδα ή εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ. Προαιρετικά εξειδικεύεται η χώρα καλλιέργειας ή προέλευσης.

 

θ) Υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4062/2012:

 

i) δήλωση για τον τρόπο υπολογισμού των τιμών: Χρήση προκαθορισμένων τιμών ή Χρήση πραγματικών τιμών ή Χρήση συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών,

 

ii) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2 EQ / MJ όταν η αποστολή αφορά βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, και σε g CO2 EQ / τόνο όταν η αποστολή αφορά πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα.

 

Για τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος.

 

Για τους οικονομικούς φορείς που κατέχουν πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

 

Ο υπολογισμός με χρήση προκαθορισμένων τιμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η αποστολή αφορά βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα.

 

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός γίνεται με χρήση πραγματικών τιμών ο οικονομικός φορέας προσθέτει στις εκπομπές των οικονομικών φορέων όλων των προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις εκπομπές που αντιστοιχούν στο δικό του στάδιο.

 

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός γίνεται με χρήση πραγματικών σε συνδυασμό με αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές, ο οικονομικός φορέας προσθέτει στις εκπομπές των οικονομικών φορέων όλων των προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις εκπομπές που αντιστοιχούν στο δικό του στάδιο. Δεν προστίθενται επιπλέον εκπομπές για τη δραστηριότητα των μεταφορών εφόσον στα προηγούμενα στάδια ο υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για το στάδιο των μεταφορών.

 

3. Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα στάδια καλλιέργειας της βιομάζας ή δημιουργίας αποβλήτων και υπολειμμάτων επιτρέπεται να παραλείπουν μέρος των πληροφοριών της παραγράφου 2 στις βεβαιώσεις που χορηγούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από τα συστήματα του άρθρου 3 παράγραφος 3 στα οποία συμμετέχουν.

 

4. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Οι πληροφορίες διακινούνται εμπιστευτικά μεταξύ των οικονομικών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη που δεν εμπλέκονται στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

 

5. Η ανάκληση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας ή η λήξη της ισχύος του, συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από τον οικονομικό φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.