Απόφαση 175700/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οι υπόχρεοι του άρθρου 7 υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση χαρακτηριστικών αειφορίας. Η δήλωση αφορά το σύνολο των βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, τα οποία διέθεσαν ή κατανάλωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 7, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

2. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Επωνυμία του υπόχρεου.

 

β) Έτος αναφοράς.

 

γ) Ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 ή την ένδειξη Πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, του υπόχρεου.

 

δ) Είδος του βιοκαυσίμου ή βιορευστού.

 

ε) Συνολική ποσότητα, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, του βιοκαυσίμου ή βιορευστού, ανά πρώτη ύλη.

 

στ) Τόπο καλλιέργειας των πρώτων υλών ή τόπο προέλευσης των πρώτων υλών (ο τόπος προέλευσης αφορά την περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης οίκοθεν Δ1/Α/10839/2012 Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) (ΦΕΚ 1667/Β/2012)). Αναγράφεται: Ελλάδα ή εντός ΕΕ ή εκτός ΕΕ. Προαιρετικά εξειδικεύεται η χώρα καλλιέργειας ή προέλευσης.

 

ζ) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2 EQ / MJ από την παραγωγή και χρήση (κύκλου ζωής) των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά πρώτη ύλη και ανά χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας), σύμφωνα με το σημείο 19 του μέρους Γ του Παραρτήματος Β του νόμου 4062/2012.

 

Για τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης που παρέχουν την απόδειξη ότι τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πληρούν τα κριτήρια αειφορίας με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος.

 

Για τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης που κατέχουν πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

 

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός γίνεται με χρήση προκαθορισμένων τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4062/2012, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης δηλώνει την αντίστοιχη τιμή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής.

 

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός γίνεται με χρήση πραγματικών τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4062/2012, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης προσθέτει στις εκπομπές των οικονομικών φορέων όλων των προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τυχόν εκπομπές που αντιστοιχούν στο δικό του στάδιο.

 

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός γίνεται με χρήση πραγματικών σε συνδυασμό με αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4062/2012, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης προσθέτει στις εκπομπές των οικονομικών φορέων όλων των προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας και τυχόν εκπομπές που αντιστοιχούν στο δικό του στάδιο. Δεν προστίθενται επιπλέον εκπομπές για τη δραστηριότητα των μεταφορών εφόσον στα προηγούμενα στάδια ο υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για το στάδιο των μεταφορών.

 

η) Υπολογισμός καθαρής εξοικονόμησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε g CO2 EQ / MJ από την παραγωγή και χρήση (κύκλου ζωής) των βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά πρώτη ύλη και ανά χρήση (μεταφορές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή θερμικής ενέργειας ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας), σύμφωνα με το σημείο 19 του μέρους Γ του Παραρτήματος Β του νόμου 4062/2012.

 

3. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας επαληθεύονται πριν την υποβολή της δήλωσης από φορείς επαλήθευσης, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

 

4. Πριν την έναρξη υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, οι υπόχρεοι υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με τα στοιχεία του υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

 

5. Τα στοιχεία των δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας υποβάλλονται:

 

α) σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III το οποίο αναρτάται σε μορφή αρχείου τύπου λογιστικών φύλλων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και

 

β) με τη μορφή έκθεσης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης.

 

Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται το πόρισμα επαλήθευσης του φορέα επαλήθευσης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που διενήργησε στον υπόχρεο υποβολής δήλωσης, την ορθότητα των πληροφοριών που υπέβαλε ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης, τυχόν μη συμμορφώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

 

6. Ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης οφείλει να κατέχει πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας.

 

7. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις δηλώσεις των οικονομικών φορέων που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιορευστών, η οποία μεριμνά για την αξιολόγηση των στοιχείων των δηλώσεων κατά την παροχή της χρηματοδοτικής υποστήριξης που λαμβάνουν οι εν λόγω οικονομικοί φορείς. Επίσης, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας δηλώσεις οικονομικών φορέων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για βιορευστά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.