Απόφαση 1811/94

Απόφαση Π/1811/1993: Τροποποίηση μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων και καθορισμός συντελεστού δόμησης σχεδίου πόλεως Περιστερίου Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π/1811/1993: Τροποποίηση μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων και καθορισμός συντελεστού δόμησης σχεδίου πόλεως Περιστερίου Λακωνίας, (ΦΕΚ 717/Δ/1994), 18-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Λακωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β) Του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής Αποκέντρωσης όπως συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ) Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 712/1970 (εκτελεστικού του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκέντρωσης κ.λ.π.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Την Λ9/1-8/3/1971 των Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργό Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 17/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

5. Το άρθρο 33 του νόμου 1337/1983 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985.

 

6. Το νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα το άρθρο 9 και το άρθρο 34 παράγραφος 3.

 

7. Το από [ΒΔ] 14-08-1950 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 192/Δ/1950) περί εγκρίσεως του Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Τσασίου Λακωνίας και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Δ/1954).

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 639/1993 έγγραφο της Κοινότητας Περιστερίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμόν 60/1993 απόφαση Κοινοτικού συμβουλίου Περιστερίου.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Π/4410/93/1994 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

 

10. Την από 13-04-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λακωνίας (Πρακτικό 3ο, θέμα 12ο), αποφασίζουμε:

 

1. Τροποποιούμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Περιστερίου νομού Λακωνίας και ορίζουμε αυτό σε 7.5 m αυξανόμενο κατά 1 m σε περίπτωση προσθήκης ορόφου σε υπάρχον νόμιμο κτίσμα και 1.5 m επιπλέον σε περίπτωση κατασκευής στέγης για λόγους αισθητικούς, λειτουργικούς και προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής.

 

2. Καθορίζουμε ενιαίο αριθμητικό συντελεστή δόμησης 1 για λόγους αισθητικής και πολεοδομικής ομοιομορφίας του οικισμού.

 

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της Κοινότητας Περιστερίου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σπάρτη, 03-06-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.