Απόφαση 184182/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των παραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)α επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

 

i) πρόστιμο ύψους 10.000 € για έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,

 

ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € για κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/ και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 ή 5, αντίστοιχα, της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας.

 

β) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.

 

γ) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)γ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.

 

δ) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €.

 

ε) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)ε επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

 

i) πρόστιμο ύψους 10.000 € στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,

 

ii) πρόστιμο ύψους 50.000 € στην περίπτωση υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.

 

στ) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 1)στ επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

 

i) πρόστιμο ύψους 15.000 € για μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο προθεσμίας,

 

ii) πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 10.000 € για υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

 

ζ) Για τις παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 100.000 €.

 

2. Στην περίπτωση που στην παράγραφο 1 καθορίζεται εύρος προστίμου και στην περίπτωση υποτροπής κατ' εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.

 

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

Σε περίπτωση υποτροπής κατ' εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.