Απόφαση 184182/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατηγορίες παραβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 175700/2016 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (ΦΕΚ 1212/Β/2016) (εφεξής κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας) και οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:

 

α) Έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, από τους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, με βάση τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

 

β) Μη υποβολή στην αρμόδια αρχή από τους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, αντιγράφου του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, ή στοιχείων διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

 

γ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας στην περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της τροποποίησης.

 

δ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τον φορέα πιστοποίησης στην περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας που είχε χορηγηθεί σε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.

 

ε) Χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας ή υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.

 

στ) Μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή υποβολή δήλωσης που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

 

2. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται κάθε άλλη παράβαση λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του νόμου 4062/2012 και την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος αειφορίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.