Απόφαση 22466/15

Απόφαση 22466/12089/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 22466/12089/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, (ΦΕΚ 707/Β/2015), 24-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3839/2010 και της παραγράφου 1)δ του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/8652/2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

8. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 4537/19199/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1450/Β/2008) με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, όπως τροποποιήθηκε με την 26233/16628/2009 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 1558/Β/2009).

 

10. Την υπ' αριθμόν 45175/2011 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Ηλιούπολης περί αυτοδίκαιης κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων (ΦΕΚ 3132/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 183/2012 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 1729/Β/2012).

 

11. Τις υπ' αριθμούς 45176/2011 και 22180/2012 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ((ΦΕΚ 3133/Β/2011) και (ΦΕΚ 1788/Β/2012) αντίστοιχα).

 

12. Την υπ' αριθμόν 137/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 302/2014 όμοια απόφαση, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 9/2014 πρακτικό του.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3943/1690/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 597/Β/2011) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 137/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 302/2014 όμοια απόφαση, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών - Κωδικοποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοίκησης - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού - Οργάνωσης

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Εθελοντισμού

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Αυτοτελή τμήματα

Άρθρο 16: Αυτοτελή γραφεία

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 17: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Άρθρο 20: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-03-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Η Γενική Διευθύντρια

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.