Απόφαση 2599/15

Απόφαση 2599/2015: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Κορακόπετρα Ροδιάς, εκτός οικισμού, Δήμου Μαλεβιζίου, νομού Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2599/2015: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Κορακόπετρα Ροδιάς, εκτός οικισμού, Δήμου Μαλεβιζίου, νομού Ηρακλείου, (ΦΕΚ 267/Δ/2015), 20-08-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

4. Η με αριθμό Δ17Γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Τη με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Το με το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 102443/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αίτημα καθορισμού οριογραμμών μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνοδευουσών αυτών υδρολογικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Μιχάλη Ξενικάκης, για το ρέμα στη θέση Κορακόπετρα Ροδιάς εκτός οικισμού Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6658/2014 θετική γνωμοδότηση της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2005/2014 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6934/2014 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3393/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

13. Την με αριθμό 260/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2022/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές σε τμήμα ρέματος μήκους 65 m περίπου, που βρίσκεται στη θέση Κορακόπετρα Ροδιάς εκτός οικισμού, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο με ημερομηνία Απρίλιος 2014 (Τοπογραφικό διάγραμμα με Οριζοντιογραφία Φυσικού Ρέματος Ο-1) που συνέταξε ο Γιώργος Μιχαήλ Ξενικάκης διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ιδίου μελετητή μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: Α1(Χ= 594057,265, Ψ=3914585,169, ΕΓΣΑ 87), Α2,...,Α8 για την μια οριογραμμή, και τα σημεία Β9 (Χ= 593998,453, Ψ=3914537,667, ΕΓΣΑ 87), Β8,...,Β1 για την απέναντι οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο σχέδιο Οριζοντιογραφίας και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2599.15

 

Ηράκλειο, 17-07-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.