Απόφαση 2800/90

Απόφαση 2800/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Πετεινού Κοινότητας Διομηδείας νομού Ξάνθης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2800/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Πετεινού Κοινότητας Διομηδείας νομού Ξάνθης, (ΦΕΚ 605/Δ/1990), 30-10-1990.

 

Ο Νομάρχης Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τις παραγράφους 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 6, τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 7, την παράγραφο 5 του άρθρου 42 και της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής παραγράφου.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 21/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και τα άρθρα 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 23.

 

5. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την 4/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ξάνθης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ξάνθη 02-10-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.