Απόφαση 29-32385-psk-2006/96

Απόφαση 29/32385/ΠΣΚ/2006/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης οικισμού Νέας Μηχανιώνας νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/32385/ΠΣΚ/2006/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης οικισμού Νέας Μηχανιώνας νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 1080/Δ/1996), 17-09-1996.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ιδίως εκείνες του Κεφαλαίου Β, καθώς και το άρθρο 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971), το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού νόμος 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

6. Την Αναθεώρηση του Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Νέας Μηχανιώνας Νομού Θεσσαλονίκης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης σε συνεχόμενη περιοχή, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/13016/478/1994 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 46/Δ/1995).

 

7. Την με αριθμό 532/1996 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τη διαπίστωση ότι από τις τυχόν κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 26-07-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.