Απόφαση 29-9008/96

Απόφαση 29/9008/ΠΣΚ/760/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης με μείωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας σε τμήμα της Πολεοδομικής ενότητας -2- του οικισμού Αγίου Παύλου του Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/9008/ΠΣΚ/760/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης με μείωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας σε τμήμα της Πολεοδομικής ενότητας -2- του οικισμού Αγίου Παύλου του Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 410/Δ/1996), 23-04-1996.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971), το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Το από 29-12-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 48/Δ/1990) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας -2- του οικισμού Αγίου Παύλου της Κοινότητας Αγίου Παύλου (νομού Θεσσαλονίκης).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

6. Την υπ' αριθμόν 21/31-03-1995 απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

7. Την υπ' αριθμόν 209/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 181 (συνεδρία 7η/20-02-1996) Πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από το Κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, (Δήμο Αγίου Παύλου) αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας -2- του οικισμού Αγίου Παύλου του Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης με μείωση του κατά παρέκκλιση ελαχίστου εμβαδού αρτιότητας από 150 m2 σε 80 m2.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 13-03-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.