Απόφαση 29-psk-43621-1912/95

Απόφαση 29/ΠΣΚ/43621/1912/1995: Τροποποίηση ορίων ζωνών κοινωνικού συντελεστή στις περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων 2 και 3 του Δήμου Σταυρούπολης (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/ΠΣΚ/43621/1912/1995: Τροποποίηση ορίων ζωνών κοινωνικού συντελεστή στις περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων 2 και 3 του Δήμου Σταυρούπολης (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 1200/Δ/1995), 29-12-1995.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες που εκδόθηκε μετά τον αναγκαστικό νόμο 314/1968, το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και τους νόμους 1337/1983, 1512/1985, 1577/1985.

 

3. Το από 30-03-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 226/Δ/1990) με το οποίο εγκρίθηκε η ένταξη στο σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής Αμπελώνων του Δήμου Σταυρούπολης.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983 επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος διαδικασία εφαρμογής κοινωνικού συντελεστή (ΦΕΚ 606/Δ/1985).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

7. Την 21/1995 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

8. Την 311/1995 σχετική με το θέμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης.

 

9. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης όπως διατυπώθηκε στην πράξη του 1105/1995 (συνεδρία 40η της 21-11-1995) ύστερα από την σχετική από 02-11-1995 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και την διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Δήμου Σταυρούπολης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται τροποποίηση του ορίου της ζώνης κοινωνικού συντελεστή στην πολεοδομική ενότητα 3 του Δήμου Σταυρούπολης ώστε να περιλαμβάνει τα Οικοδομικά Τετράγωνα Γ.3, Γ.80, Γ.81, Γ.70, Γ.71, Γ.75 και τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων Γ.51 και Γ.93 όπως σημειώνεται με ειδικό σύμβολο στο διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Εγκρίνεται τροποποίηση του ορίου της ζώνης κοινωνικού συντελεστή στην πολεοδομική ενότητα 2 του Δήμου Σταυρούπολης ώστε να περιλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο Γ.99 όπως σημειώνεται με ειδικό σύμβολο στο ίδιο διάγραμμα κλίμακας 1:1000 που συνοδεύει την παρούσα.

 

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα που σύμφωνα με τα πιο πάνω εντάσσονται σε ζώνες κοινωνικού συντελεστή να ισχύουν ο δεύτερος συντελεστής δόμησης και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης που ήδη ισχύουν στις αντίστοιχες καθορισμένες και τροποποιούμενες ζώνες κοινωνικού συντελεστή.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το διάγραμμα που την συνοδεύει και η ισχύς της να αρχίζει από την δημοσίευσή της.

 

a.43621.95

 

Θεσσαλονίκη, 11-12-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.