Απόφαση 3148/96

Απόφαση 3148/1444/1996: Έγκριση μελέτης Πολεοδόμηση του οικισμού Παραποτάμου του Δήμου Παραποτάμου του Νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3148/1444/1996: Έγκριση μελέτης Πολεοδόμηση του οικισμού Παραποτάμου του Δήμου Παραποτάμου του Νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 936/Δ/1996), 23-08-1996.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επεκτάσεις των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977.

 

7. Τον νόμου 2218/1994 Περί ιδρύσεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

8. Την υπ' αριθμόν 2957/1993 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας για την κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση του οικισμού Παραποτάμου (ΦΕΚ 1172/Δ/1993).

 

9. Την υπ' αριθμόν 24/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παραποτάμου για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Παραποτάμου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1303/558/1996 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών σχεδίων και κανόνων προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 9/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Παραποτάμου του Δήμου Παραποτάμου, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους στην εισήγηση χάρτες σε κλίμακα 1:500.

 

Τον καθορισμό των παρακάτω όρων δόμησης για όλο τον οικισμό.

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του οικισμού και έχουν:

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

β) Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα ως είχαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2957/1993 (ΦΕΚ 1172/Δ/1993) απόφαση του Νομάρχη περί καθορισμού ορίων και όρων δόμησης οικισμού Παραποτάμου.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων το 50% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης 0.6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου 7.5 m μη υπολογιζόμενης της στέγης. Σε περίπτωση κλίσης του εδάφους πάνω από 30%, το επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να φθάσει μέχρι 8.5 m μη υπολογιζόμενης της στέγης.

 

6. Στέγη υποχρεωτική με μέγιστο ύψος τα 2 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

7. Αποστάσεις από τα όρια κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

8. Μέγιστη επιφάνεια ενιαίου κτιρίου 400 m2.

 

9. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Παραποτάμου.

 

Η απόφασή μας αυτή μαζί με τα συνημμένα σχέδια να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 04-06-1996.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.