Απόφαση 3169/16

Απόφαση 3169/1502/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3169/1502/2016: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας, (ΦΕΚ 786/Β/2016), 23-03-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,

 

3. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων: 377/1987, [ΠΔ] 22/1990, [ΠΔ] 50/2001, [ΠΔ] 347/2003, [ΠΔ] 44/2005, [ΠΔ] 116/2006 και [ΠΔ] 146/2007,

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

 

5. Τις διατάξεις των εδαφίων Α και Γ, της υποπαραγράφου ΣΤ1, της παραγράφου ΣΤ, του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012): Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,

 

6. Την υπ' αριθμόν 8710/2011 (ΦΕΚ 2164/Β/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πέλλας (ΑΔΑ: 450ΒΟΡ1Υ-4Μ5),

 

7. Την υπ' αριθμόν 228/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου,

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/θέμα 3ο/02-10-2015 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πέλλας,

 

9. Την υπ' αριθμόν 8254/08-03-2016 βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας,

 

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης,

 

11. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015),

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν 8710/2011 απόφασή με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν

 

Μέρος Ι: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

 

Ενότητα Β: Επιτελικές και υπηρεσίες ανάπτυξης - Διεύθυνση προγραμματισμού και ανάπτυξης

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 12: Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου - Καθαριότητας

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές και τις τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα

 

Άρθρο 19: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης με έδρα την Κρύα Βρύση

Άρθρο 20: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου με έδρα τους Γαλατάδες

Άρθρο 21: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής Ενότητας Κύρρου με έδρα τον Ν. Μυλότοπο

Άρθρο 22: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής Ενότητας Πέλλας με έδρα την Πέλλα

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 23: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμοί

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 25: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 26: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 31: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Έδεσσα, 08-03-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.