Απόφαση 3357/17

Απόφαση 3357/2017: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3357/2017: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, (ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/2017), 01-12-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των νόμων:

 

α) νόμος 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) νόμος 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις,

 

γ) νόμος 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), άρθρο 4, Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις,

 

δ) νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), άρθρο 280, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ε) νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, και συγκεκριμένα το άρθρο 28 και 28Α, όπως ισχύουν,

 

στ) νόμος 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), άρθρο 7, παράγραφος 13, Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων:

 

α) από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

β) προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010), Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1732/2009 απόφαση (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017), Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 10/2012 εγκύκλιο (εγκύκλιος 29829/10/2012), Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 417/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (συνεδρίαση της 07-06-2017) σχετικά με το θέμα.

 

7. Τα υπ' αριθμούς 80172/07-07-2017, 81058/11-07-2017, 88738/26-07-2017 και 112863/21-09-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με το θέμα.

 

8. Το υπ' αριθμόν 607/06-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με το θέμα.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2511/19-09-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζεται η με ημερομηνία 18-09-2017 σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ' αριθμόν 6/2017 πρακτικό της συνεδρίασης της 22-09-2017.

 

11. Το υπ' αριθμόν 92/25-09-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με το οποίο διαβιβάζεται το αριθμ. 6/2017 πρακτικό της συνεδρίασης.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1732/2009 (ΦΕΚ 122/ΑΑΠ/2009) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου στην Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης ΠΕΠΔ-VΒ, χαρακτηρισμένη ως Περιοχή ανάπτυξης ήπιου τουρισμού αναψυχής - παραθεριστικής κατοικίας - ΠΕΠΔ-VΒ (παράγραφος 2.7) και ειδικότερα, την προσθήκη των εξής επιπλέον δραστηριοτήτων στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής ΠΕΠΔ-VΒ:

 

{- Στάθμευση/Σταθμοί αυτοκινήτων (Κτίρια/Γήπεδα, Φύλαξη μη κυκλοφορούμενων).

- Πρατήρια υγρών καυσίμων (πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων).}

 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω σχετική (3) απόφαση.

 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 17-11-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.