Εγκύκλιος ypeka/10/12

Εγκύκλιος 10/2012: Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 10/2012: Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, 14-06-2012.

 

Σχετικά: νόμος 4030/2011, νόμος 4067/2012

 

Α. Γενικά

 

1. Με την πρώτη ενότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012, ουσιαστικά επαναλαμβάνονται και διασαφηνίζονται οι ισχύουσες αρμοδιότητες ως προς την έγκριση και αναθεώρηση - τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει της νομολογίας του ΣτΕ (Απόφαση Ολομέλειας 3661/2005 και επόμενες, σε συμμόρφωση προς τις οποίες είχε εκδοθεί η με αριθμό 6/2006 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) και των αναφερόμενων διατάξεων του νόμου 3852/2012 (Καλλικράτης), όπως ισχύει. Διευκρινίζεται δηλαδή με την παραπάνω διάταξη ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκεκριμένη πολεοδομική ρύθμιση δεν εγκρίνεται με Απόφαση των Οργάνων της κρατικής διοίκησης ή της αιρετής αυτοδιοίκησης (Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αιρετός Περιφερειάρχης) εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλου αρμόδιου Υπουργού.

 

2. Με τη δεύτερη ενότητα της παραγράφου 1, ορίζεται ως αρμόδιο συμβούλιο να γνωμοδοτεί το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της οικείας Περιφέρειας (δηλαδή το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4030/2011, όπως ισχύει). Για τα θέματα που είχε γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μέχρι τις 09-04-2012, ορίζεται ότι, οι σχετικές Πράξεις (προεδρικά διατάγματα) εκδίδονται με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου.

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο της μεταβίβασης της παραπάνω αρμοδιότητας γνωμοδότησης από τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν στο έργο τους οι αρμόδιες να εισηγούνται στα συμβούλια αυτά υπηρεσίες της Περιφέρειας (Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), επεξεργάστηκε και θα διαβιβάσει, σχέδια εισηγήσεων που αφορούν στις συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις (άρσεων απαλλοτρίωσης) αλλά και σε άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις (εγκρίσεις, αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων), τις οποίες περιλαμβάνει η διάταξη της παραγράφου 1 του νόμου 4067/2012.

 

Β. Ειδικά θέματα αρμοδιοτήτων

 

Με αφορμή και ερωτήματα που έχουν υποβληθεί για τις αρμοδιότητες γνωμοδότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

α. Έγκριση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 2508/1997, τα οποία εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα και με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012). Εξαιρούνται τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, τα οποία εμπίπτουν σε περιοχές εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, όπου έχουν συγκροτηθεί οι αντίστοιχοι Οργανισμοί αυτών, για τα οποία βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων γνωμοδοτούν οι αντίστοιχες Εκτελεστικές Επιτροπές των οικείων Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων.

 

β. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και χρήσεων γης και όρων δόμησης αυτών σε οικοδομικά τετράγωνα επί του Βασικού Οδικού Δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ... σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ19 του άρθρου 280 του νόμου 3852/2012 (ΦΕΚ 87/Α/2012), οι οποίες εγκρίνονται με Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Για τα παραπάνω θέματα εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκησης και στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική διοικητική πράξη δηλαδή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια & Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης σε περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας & Θεσσαλονίκης εγκρίνονται με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση των οικείων Εκτελεστικών Επιτροπών των αντίστοιχων Οργανισμών.

 

2. Θέματα Περιφερειών της χώρας και προεδρικά διατάγματα αρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

α. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 79/Α/2012), η οποία γίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διευκρινίζεται ότι στο περιεχόμενο των παραπάνω περιλαμβάνονται οι σημειακές - εντοπισμένες τροποποιήσεις των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων γης και όρων δόμησης αυτών, καθώς και σε οικοδομικά τετράγωνα επί του Βασικού Οδικού Δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όταν αυτές που εμπίπτουν σε ζώνη 500 m από την ακτή, σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως ισχύει, οι οποίες επίσης εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β. Έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων γης και όρων δόμησης αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ ΣΤ39 του άρθρου 186 του νόμου 3852/2012 (ΦΕΚ 87/Α/2012), η οποία εγκρίνεται με Απόφαση Περιφερειάρχη.

 

Για τα παραπάνω θέματα εισηγείται προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και στη συνέχεια εκδίδεται είτε Απόφαση Περιφερειάρχη είτε προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Διευκρινίζεται ότι από την μεταφορά της αρμοδιότητας γνωμοδότησης, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, εξαιρούνται όλες οι ανάλογες πολεοδομικές ρυθμίσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα καθώς και σε θέσεις (ΟΤ) όπου υπάρχουν κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια εφόσον τα κτίρια αυτά ή το ακίνητο στο οποίο είναι ενταγμένα επηρεάζονται άμεσα. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012 το οποίο, ως ρυθμίζον ειδικά θέματα προστασίας των περιοχών στις οποίες αναφέρεται, κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 31 του νόμου. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012, η ανωτέρω εξαίρεση εφαρμόζεται ομοίως για το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2831/2000, το οποίο ρυθμίζει ειδικά θέματα προστασίας και οι διατάξεις του οποίου αντικαθίστανται από το ανωτέρω αναφερθέν άρθρο 6 του νόμου 4067/2012.

 

Η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.