Απόφαση 3367/16

Απόφαση 3367/2016: Τροποποίηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3367/2016: Τροποποίηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/2016), 15-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α παράγραφος 2 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφοι 7, 10 και 11 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997)

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983)

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παράγραφος 15 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010).

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 707/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 130/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

10. Την εγκύκλιο 29829/10/2012 Αρμοδιότητα γνωμοδότησης ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΣΥΠΟΘΑ, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 4432/30-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 2075/01-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

14. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 68994/3438/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας νομού Έβρου.

 

15. Τον σχετικό φάκελο που κατατέθηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 995/30-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Ορεστιάδας.

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 78/08-02-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ορεστιάδας.

 

17. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1004/01-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ορεστιάδας προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 192/2014 απόφαση(ομόφωνη) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας σχετική με την τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 37/2016 απόφαση (κατά πλειοψηφία) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας που αφορά στην τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας

 

20. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 4311/16-06-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου η από 15-06-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας

 

21. Τα λοιπά δικαιολογητικά (φάκελος μελέτης με τεχνική έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λ.π.).

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5113/24-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη δεσμευτικότητα των χρήσεων γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

23. Την με αριθμό 10/15-07-2016 γνωμοδότηση (κατά πλειοψηφία) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

24. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορεστιάδας αιτήθηκε την τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας 29 χρόνια μετά την εφαρμογή του επειδή έχουν προκύψει πραγματικές πολεοδομικές ανάγκες τροποποίησής του.

 

25. Το γεγονός ότι απαιτείται εναρμόνιση των χρήσεων γης που ρυθμίζονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη με αυτές που προβλέπονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 15 του νόμου 4178/2013 και το (22) σχετικό του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

26. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει συνολικά μείωση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων αλλά αναδιανομή τους, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των πολεοδομικών αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης της Ορεστιάδας.

 

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 26-09-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.