Απόφαση 3435/96

Απόφαση 3435/656/1996: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3435/656/1996: Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 178/Δ/1996), 23-02-1996.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παράγραφος 1) του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

6. Την 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 'Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

7. Την 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού Τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

8. Το 3963/08-08-1994 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

9. Τα 503793/26-09-1994 και 519408/29-11-1994 έγγραφα της Διεύθυνσης Β του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

10. Το 184252/02-09-1984 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

11. Το 3832/ΑΔ/1454/08-09-1994 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το 7254/991/05-10-1994 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

 

13. Το 6160/03-11-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

14. Την 79/1994 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φωκαίας.

 

15. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις 5/24η συνεδρία/28-07-1994 και 5/36η συνεδρία/28-11-1994 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας (νομού Αττικής), όπως τα όρια που προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1 (μία πινακίδα) σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την Πολεοδομική οργάνωση της Κοινότητας της Παλαιάς Φωκαίας (νομού Αττικής) για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 4.500 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και τη δημιουργία 2 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 ως εξής:

 

Α/Α

Πολεοδομική

Ενότητα

Μέση

Πυκνότητα

(κάτοικοι / ha)

Μέσος

Συντελεστής

Δόμησης

1

ΠΕ1

87

0.8

2

ΠΕ2

87

1.0

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).
Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου στο κέντρο του παλαιού οικισμού σύμφωνα με το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος.
Τον καθορισμό χρήσεων κοινωνικών εξυπηρετήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.
Τον καθορισμό χρήσεων ελευθέρου πρασίνου.

 

γ. Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή όπως φαίνεται στο πίνακα Κοινωνικός Εξοπλισμός.

 

Β. Την ιεράρχηση του δικτύου μεταφορικής υποδομής, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 με το χαρακτηρισμό ως:

 

α. Ελευθέρων ταχειών λεωφόρων των:

 

Παραλιακής λεωφόρου Σουνίου
Συνδετήρια οδού Ανάβυσσου
Αγίου Κωνσταντίνου Λαυρίου και

 

β. Δευτερεύουσας αρτηρίας και συνδετήριας οδού Ανάβυσσου Καλυβίων Θορικού.

 

2. Συνοπτικά αντίτυπα του παραπάνω χάρτη και πίνακα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 3435/1996 πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

3. Εντός της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής αδείας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3435.96

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-01-1996

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.