Απόφαση 34628/85

Απόφαση 34628/1985: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34628/1985: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, (ΦΕΚ 799/Β/1985), 31-12-1985.

 

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 15 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1571/1985 Για τη ρύθμιση πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών (ΦΕΚ 192/Α/1985).

 

β) Του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 66/Α/1979), αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που συνάπτεται κυρίως με τη διαμόρφωση, τη σχεδίαση και την κατασκευή των αποθηκών τους, σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρά πόδας Κανονισμού και των συνημμένων σ' αυτόν:

 

1) Α Παραρτήματος υπό τον τίτλο Ερμηνεία των όρων του Κανονισμού.

2) Β Παραρτήματος υπό τον τίτλο Επεξήγηση λοιπών όρων και παραπομπών του Κανονισμού.

3) Γ Παραρτήματος υπό τον τίτλο Τυπικό υπόδειγμα άδειας εργασίας.

4) Δ Παραρτήματος υπό τον τίτλο Μετρητές εύφλεκτων αερίων.

5) Ακολουθούντων σχεδιαγραμμάτων και

6) Κειμένου συμπληρωματικών διατάξεων του Κανονισμού, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αφορούν τις παραπάνω εγκαταστάσεις αποθηκών κάθε δυναμικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 και αναφέρονται στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στις οποίες χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του παραπάνω Νόμου, οποιασδήποτε κατηγορίας άδειες.

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με το περιεχόμενο του παρά πόδας Κανονισμού και των συνημμένων σ' αυτόν παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ των ακολουθούντων σχεδιαγραμμάτων, ως και το κείμενο των συμπληρωματικών διατάξεων, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17-12-1985

 

Ο Υπουργός

 

Κανονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων

 

Προοίμιο

 

Ο παρών Κανονισμός, έχει σκοπό, να παρέχει γενικές οδηγίες για τη διαμόρφωση, τη σχεδίαση, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, κατηγοριών Α και Β καθώς και τον εξοπλισμό τους.

 

Κεφάλαιο 1: Γενικά

Κεφάλαιο 1.1: Κατηγορίες πετρελαιοειδών

Κεφάλαιο 1.2: Χαρακτηριστικά των προϊόντων πετρελαίου (πετρελαιοειδών)

Κεφάλαιο 1.3: Στατικός ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 2

 

Εγκαταστάσεις Κατηγορίας Α και Β

 

Κεφάλαιο 3.1: Σκοπός

Κεφάλαιο 3.2: Μελέτη των εγκαταστάσεων και των αποθηκών

Κεφάλαιο 3.3: Σχεδίαση και κατασκευή του εξοπλισμού και των κτιρίων της εγκατάστασης

Κεφάλαιο 3.4: Λειτουργίες

Κεφάλαιο 3.5: Πυρασφάλεια

Κεφάλαιο 3.6: Συνθήκες εργασίας προσωπικού

Κεφάλαιο 3.7: Συντήρηση και επεκτάσεις

Κεφάλαιο 3.8: Απαερίωση και καθαρισμός των δεξαμενών

Κεφάλαιο 3.9: Εκπαίδευση

Κεφάλαιο 3.10: Ηλεκτρολογικά

 

Παράρτημα Α: Ερμηνεία των όρων του κανονισμού

Παράρτημα Β: Επεξήγηση λοιπών όρων και παραπομπών του κανονισμού

Παράρτημα Γ: Τυπικό υπόδειγμα άδειας εργασίας

Παράρτημα Δ: Μετρητές εύφλεκτων αερίων

 

Σχεδιαγράμματα

Συμπληρωματικές διατάξεις του κανονισμού

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.