Απόφαση 3482/92

Απόφαση ΤΠ/3482/1992: Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3482/1992: Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Πρέβεζας, (ΦΕΚ 1085/Δ/1992), 22-10-1992.

 

Ο Νομάρχης Πρέβεζας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

3. Το αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας περί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων ή κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση Πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Το από 27-08-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 212/Δ/1970) περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πρέβεζας και των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

5. Το νόμο 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) άρθρο 27 αυτού για τη σύσταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί αρμοδιοτήτων Νομαρχών.

 

9. Το με αριθμό 1039/1988 έγγραφο προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Πρέβεζας που συνοδεύεται από τις με αριθμούς 71/1987 και 72/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της Αναθεώρησης.

 

10. Το με αριθμό 1386/1991 έγγραφο προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Πρέβεζας που συνοδεύεται από την απόφαση με αριθμό 248/1991 του Δημοτικού υπέρ της Αναθεώρησης.

 

11. Το με αριθμό 98/1992 έγγραφο προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Πρέβεζας που συνοδεύεται από τις με αριθμούς 249/1991 και 2/1992 του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της Αναθεώρησης.

 

12. Την απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθμό 4ο / θέμα 1ο στις 29-03-1988 και 30-03-1988.

 

13. Την απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθμό 10ο / θέμα 1ο στις 28-11-1990.

 

14. Την απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθμό 6ο / θέμα 1ο στις 16-10-1991, θέμα 1ο/α στις 17-10-1991, θέμα 1ο/β στις 24-10-1991, θέμα 1ο/γ στις 30-10-1991 που γνωμοδοτεί για αύξηση συντελεστή δόμησης στο Τσαβαλοχώρι σε 1.4.

 

15. Την απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού που διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθμό 1ο / θέμα 1ο στις 20-04-1992, αποφασίζουμε:

 

α) Καθορίζουμε τομείς όρους δόμησης, όπως παρακάτω:

 

Τομέας

Αρτιότητα

Κάλυψη

Συντελεστής δόμησης

Ύψος κτιρίου

Πρόσωπο

Εμβαδόν οικοπέδου

ΙΑ

10 m

200 m2

Ισχύουν οι όροι δόμησης του παραδοσιακού τομέα

ΙΒ

10 m

200 m2

70%

1.2

12.50 m

ΙΙΑ

10 m

200 m2

70%

1.4

12.50 m

ΙΙΒ

10 m

200 m2

70%

1.6

15.80 m

 

β) Οι περιορισμοί για τον χαρακτηρισμό των οικοπέδων που χαρακτηρίζονται άρτια κατά παρέκκλιση ισχύουν ως έχουν μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

γ) Για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Οικοδομικό Τετράγωνο 29 και έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Ειρήνης ισχύει το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985 περί παραχώρησης σε κοινή χρήση ακαλύπτων χώρων.

 

Εγκρίνουμε την Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πρέβεζας, όπως φαίνεται στις πινακίδες με αριθμούς 1 έως 8 που φέρουν την θεώρηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Αθηνάς Μαλανδράκης και την σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

a.3482.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πρέβεζα, 07-09-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.