Απόφαση 35422/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/35422/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης κοινότητας Ασκού νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/35422/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης κοινότητας Ασκού νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 623/Δ/1994), 24-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 38.

 

2. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί Πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 9 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

5. Την με αριθμό 4364/1986 απόφαση Νομάρχη και την τροποποίηση της με αριθμό 3910/1987 που αφορά στην ένταξη σε κατηγορία και καθορισμό ορίων του οικισμού Ασκού της κοινότητας Ασκού, νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 3/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 380/1994 (συνεδρία 15η/19-04-1994) πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, μετά την από 14-04-1994 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Κανονιστικού χαρακτήρα

Άρθρο 5

 

Θεσσαλονίκη, 25-05-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.