Απόφαση 357/92

Απόφαση 357/1992: Έγκριση Πολεοδόμησης Κοινότητας Καρυών νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 357/1992: Έγκριση Πολεοδόμησης Κοινότητας Καρυών νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 1321/Δ/1992), 17-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμου 1647/1986 και 1772/1988.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης και του νόμου 1734/1987.

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεων και τροποποιήσεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 22/1991 και 20/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρυών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 16/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασπραγγέλων.

 

10. Την 127480/1989 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 51/1991 απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων Ιωαννίνων αγροκτήματος Καρυών.

 

12. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ιωαννίνων που διατυπώθηκαν με τις υπ' αριθμούς 10/20-05-1992 και 19/02-09-1992 πράξεις του, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο πολεοδόμησης του οικισμού Καρυών Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) με καθορισμό των οικοδομήσιμων χώρων, οδών, κοινοχρήστων χώρων, Γυμνάσιο, Λύκειο, Παιδικό Σταθμό, Υγειονομικό Σταθμό, Πλατεία Συνεταιρισμού όπως φαίνεται στα 2 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

2. Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται παρακάτω ο Πολεοδομικός Κανονισμός του Οικισμού Καρυών Ιωαννίνων ως εξής:

 

α. Στους οικοδομήσιμους χώρους καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλονται προκήπια με πλάτος 2.5 m όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα.

 

3. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί περιορισμοί δόμησης ορίζεται ως παρακάτω:

 

Τομέας 1:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.
Κάλυψη: 40%.
Συντελεστής δόμησης: 0.60.
Ύψος: 7.5 m.
Το μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2 m.
Την υποχρεωτική κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 50%.

 

4. Η στέγη των κτιρίων κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων και πριν από τη συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.

 

5. Κατά τα λοιπά ως προς τους όρους δόμησης ισχύει το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

6. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.357.92

 

Ιωάννινα, 24-11-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.