Απόφαση 3581/96

Απόφαση 3581/1996: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθης και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3581/1996: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ξάνθης και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 359/Δ/1996), 09-04-1996.

 

Ο Νομάρχης Ξάνθης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 3, 9, 29 και 70.

 

2) Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρου 62 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα της παραγράφου 1)α του άρθρου 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν Γ/27944/1382/1988 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 501/Δ/1988).

 

7. Την υπ' αριθμόν 12/1988 γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 11/1988, 12/1988, 13/1988, γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Ξάνθης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 2160/1994 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθηκε την 08-07-1994, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ξάνθη, 29-02-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.