Απόφαση 373342/20

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/373342/6719/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1288


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/373342/6719/2020: Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1288, (ΦΕΚ 149/Δ/2020), 03-04-2020.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 248595/2016 (ΦΕΚ 4309/Β/2016).

 

3. Την 258207/3469/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/2019): Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την 281668/3810/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/Β/2019): Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923): Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αντίστοιχα περί Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων και Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 41 αυτού.

 

8. Το νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62 (Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού).

 

9. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980 και 55/1988 εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετική με τις αρμοδιότητες φορέων μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

11. Την 2041/1998 (ΦΕΚ 535/Δ/1998) απόφαση Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στις Πολεοδομικές Ενότητες: Τρένου Καρυές - Φούσκαρη - Αετοφωλιά Κλεπαΐτικα - Άγιος Χριστόφορος - Γκένοβα - 120 Ηρώων - Άι Γιάννη - Ελευθερίας - Αερογέφυρας και Δύο Ρεμάτων.

 

12. Την από 07-07-2014 αίτηση της Γιαννούλας Σταυροπούλου - Προύντζου προς το Δήμο Αγρινίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 3335/07-7-2014), με το από 04-11-2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αθανάσιου Τσώλου, συνημμένο στην αίτηση.

 

13. Την 313/01-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, σχετική με την εν θέματι τροποποίηση, κατόπιν της 79/25-11-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

14. Τα 4 φύλλα Τύπου, στα οποία δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 88298/15-12-2014 ανακοίνωση του Δημάρχου Αγρινίου, σχετική με την εν θέματι τροποποίηση.

 

15. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 589/09-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, σχετικό με την κοινοποίηση της υπ' αριθμόν 313/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου προς τους ενδιαφερόμενους.

 

16. Τις 2 σχετικές Αποδείξεις Παραλαβής-Επίδοσης, του υπ' αριθμόν οίκοθεν 589/09-02-2015 εγγράφου του Δήμου Αγρινίου, στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 4022/06-10-2015 Βεβαίωση του Δημάρχου Αγρινίου, περί μη υποβολής ενστάσεων.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3335/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, σχετικό με τη διαβίβαση φακέλου για προώθηση σχετικής διαδικασίας τροποποίησης στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1288 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου.

 

19. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 271014/5397/15/31-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης στην ιδιοκτησία της Γιαννούλας Σταυροπούλου-Προύντζου.

 

20. Το από 15-05-2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αθανάσιου Τσώλου, όπως συνόδευε την υπ' αριθμόν 271014/5397/15/31-10-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 278488/17/15-01-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και το διαβιβασθέν πρακτικό της από 13-11-2018 Συνεδρίασης (No 6/2018), με το οποίο γνωμοδότησε, ομόφωνα θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

22. Το υπ' αριθμόν 22536/315/01-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τον Δήμο Αγρινίου, με το οποίο διαβιβάσθηκε το σχετικό πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις-διορθώσεις επί του τοπογραφικού διαγράμματος της εν λόγω τροποποίησης.

 

23. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 2058/20-09-2019 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με διορθωμένο το τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν) της υπόθεσης.

 

24. Το υπ' αριθμόν 284516/5116/25-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για τη θεώρηση των διορθωμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 247993/09-12-2019 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων - Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν) της εν θέματι τροποποίησης.

 

26. Το από 08-05-2019 επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα, που αφορά στην τροποποίηση του σχεδίου πόλης Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1288.

 

27. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου, αποφασίζεται:

 

Η έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1288 και συγκεκριμένα με:

 

τη μετατόπιση της κορυφής Τ04 του οικοδομικού τετραγώνου Γ1288 - κατά περίπου 3.5 m βορειότερα - επί της δυτικής ρυμοτομικής γραμμής αυτού,
τον καθορισμό νέας θέσης της κορυφής Τ03 του οικοδομικού τετραγώνου Γ1288, επί της νότιας, καταργούμενης εκεί, ρυμοτομικής γραμμής του, στη συμβολή της με τη νότια πλευρά της υπ' αριθμόν (01) ιδιοκτησίας, και
τον καθορισμό νέου σημείου-κορυφής Τ03' του οικοδομικού τετραγώνου Γ1288, στη νότια γωνία της υφιστάμενης βεράντας πέραν του ισόγειου κτίσματος εντός της υπ' αριθμόν (01) ιδιοκτησίας, προσδιορίζοντας το εκεί νότιο τμήμα της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου Γ1288, από τη νέα θέση της κορυφής Τ04, μέχρι την προέκταση της νοτιοδυτικής οικοδομικής γραμμής του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, έως τη νοτιοανατολική οικοδομική γραμμή του, με ορισμό της εκεί πρασιάς, κι όπως ακριβώς όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Τσώλου.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227.1.Α, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.373342.20

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 10-02-2020

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης,

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.