Απόφαση 3842/15

Απόφαση 3842/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3842/2015: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, (ΦΕΚ 986/Β/2015), 28-05-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις των:

 

1. των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Του άρθρου 10 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

3. Του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.

 

4. Του άρθρου 51 παράγραφος 1)δ του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.

 

5. Των άρθρων πρώτου και πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και λοιπές διατάξεις.

 

6. Των άρθρων 10, 87 και 101 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

7. Των άρθρων 5 και 7 του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

8. Του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

9. Των άρθρων 8 και 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010).

 

10. Του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

 

11. του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

13. Την υπ' αριθμόν 228/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

14. Την υπ' αριθμόν 12/2015 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Πιερίας, υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (υπ' αριθμόν πρακτικού 2/2015)

 

15. Την υπ' αριθμόν 11617/2011 (ΦΕΚ 3098/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

 

16. Την από 14-05-2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 228/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στα άρθρα 1, 10, 26, 27, 28, 29 και 31 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης ως ακολούθως:

 

1. Στο άρθρο 1η φράση Διεύθυνση Πολεοδομίας, αντικαθίσταται από τη φράση Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.

 

2. Στο άρθρο 10 όπου αναφέρεται η φράση Διεύθυνση Πολεοδομίας αντικαθίσταται αυτή από τη φράση Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.

 

3. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 26: Ειδικές θέσεις

 

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:

 

(α) 1 θέση Γενικού Γραμματέα.

(β) 5 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

(γ) 3 θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

4. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 27: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 37Α/1987, στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 22/1990 και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

Υπηρετούντες

Κενές

Σύνολο

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

31

3

34

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

12

0

12

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

3

5

8

4

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

4

5

5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων

2

0

2

6

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων

1

2

3

7

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων

2

0

2

8

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

0

1

9

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1

1

2

10

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών

0

3

3

11

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού - Λογιστικού

3

2

5

12

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

2

0

2

13

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

2

3

5

14

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

10

3

13

15

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων

0

1

1

16

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικού Λειτουργού

0

1

1

17

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων

0

1

1

18

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών

0

1

1

19

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών

0

1

1

Σύνολο

71

31

102

 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

Υπηρετούντες

Κενές

Σύνολο

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

7

0

7

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

8

1

9

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

3

4

4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών

0

1

1

5

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Τεχνολογίας Εφαρμογών - Ηλεκτρολογίας)

2

0

2

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Τεχνολογίας Εφαρμογών)

0

1

1

7

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπόνων

1

0

1

8

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

3

2

5

9

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής

2

0

2

10

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών

2

2

4

11

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

0

1

1

12

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Οικονομικού - Λογιστικού

0

2

2

13

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

0

2

2

14

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών

0

2

2

15

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

0

2

2

16

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

0

1

1

17

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

0

1

1

Σύνολο

26

21

47

 

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

Υπηρετούντες

Κενές

Σύνολο

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

28

12

40

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δενδροκηπουρών

1

4

5

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

1

0

1

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εποπτών Καθαριότητας

1

0

1

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργοδηγών Δομικών Έργων

0

1

1

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

1

1

2

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων

0

1

1

8

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτροτεχνιτών

0

0

0

9

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

1

0

1

10

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

23

7

30

11

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Αυτοκινήτου

1

0

1

12

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών

1

10

11

13

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (οικοδόμων)

4

0

4

14

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (υδραυλικών)

1

2

3

15

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Η/Υ

1

0

1

16

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων (grader)

0

1

1

17

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

0

6

6

18

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή)

0

0

0

19

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (οδοστρωτήρα)

1

0

1

20

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρο)

3

0

3

21

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών

0

1

1

22

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων

0

2

2

Σύνολο

68

48

116

 

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

Υπηρετούντες

Κενές

Σύνολο

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας

32

27

59

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Έργων

1

3

4

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Γενικών Καθηκόντων

1

6

7

4

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Νεκροταφείων

3

5

8

5

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων

1

0

1

6

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων ΧΥΤΑ

2

0

2

7

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων

0

1

1

8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων - Θυρωρών

1

3

4

9

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων)

0

3

3

10

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Άρδευσης

0

1

1

Σύνολο

41

49

90

}

 

5. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28: Προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

3

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

3

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

2

4

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

1

5

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων

1

Σύνολο θέσεων

10

 

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών

1

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

1

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού

1

4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργοδηγών

3

Σύνολο θέσεων

6

 

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

5

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού

1

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων

1

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών

2

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ελαιοχρωματιστών)

3

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (οικοδόμων)

2

8

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (υδραυλικών)

1

9

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών (ηλεκτροσυγκολλητών)

1

10

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνιτών αυτοκινήτων

1

11

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δενδροκηπουρών

1

12

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής

1

Σύνολο θέσεων

20

 

 

4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Α/Α

Κλάδος

Αριθμός θέσεων

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων - Θυρωρών

1

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Έργων

3

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών καθαριότητας

11

Σύνολο θέσεων

15

 

Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται.}

 

6. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 29: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

 

α. Εκπαιδευτική βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

5

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

3

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών

1

4

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

Σύνολο

8

 

β. Εκπαιδευτική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

1

2

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Έργων Υποδομής

1

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

1

4

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων Μηχανικών

1

Σύνολο

4

 

γ. Εκπαιδευτική βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός

1

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

9

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων

1

3

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού

4

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων (grader)

1

5

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

2

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή)

1

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρο)

1

Σύνολο

19

 

δ. Εκπαιδευτική βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας

1

2

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών

4

3

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Γενικών Καθηκόντων

2

4

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Νεκροταφείων

1

5

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Ύδρευσης

1

6

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών ΧΥΤΑ

1

7

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Αποθηκάριος

1

8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Υπαλλήλων

1

9

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων

8

10

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων ΧΥΤΑ

1

11

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστών / καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

34

12

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστών / καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (Μερικής Απασχόλησης)

12

13

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων - Θυρωρών

3

Σύνολο

70

}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 31: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:

 

Διοικητική ενότητα

(Οργανική μονάδα)

Κλάδος / Ειδικότητα

1

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Ηλεκτρονικών.

2.1

Τμήμα

Προγραμματισμού και Διαφάνειας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Ηλεκτρονικών και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2.2

Τμήμα

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2.3

Τμήμα

Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3

Αυτοτελές Τμήμα

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4

Αυτοτελές Τμήμα

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5

Διεύθυνση

Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

5.1

Τμήμα

Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Δε Διοικητικών Γραμματέων

5.2

Τμήμα

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5.3

Τμήμα

Διοικητικής Μέριμνας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6

Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

6.1

Τμήμα

Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6.2

Τμήμα

Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6.3

Τμήμα Εσόδων

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6.4

Τμήμα Περιουσίας

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή Τε Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6.5

Τμήμα Προμηθειών

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6.6

Τμήμα Ταμείου

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων και ελλείψει αυτών ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων - Εξόδων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

7

Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

7.1

Τμήμα

Γραμματείας και Προμηθειών των Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

7.2

Τμήμα

Τεχνικών Έργων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

7.3

Τμήμα

Η/Μ Έργων, Συγκοινωνιών,

Εγκαταστάσεων

και Αδειών Μεταφορών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

7.4

Τμήμα

Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αγροτικής Οδοποιίας

ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή Τε Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

7.5

Τμήμα

Έργων Συντήρησης, Έργων Αυτεπιστασίας,

Διαχείρισης Μηχανημάτων Έργων και Πολιτικής Προστασίας

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

8

Διεύθυνση

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

8.1

Τμήμα

Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

8.2

Τμήμα

Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

9

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

9.1

Τμήμα

Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

9.2

Τμήμα

Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

10

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

10.1

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή Δε Εποπτών Καθαριότητας

10.2

Τμήμα

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή Τε Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τε Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

10.3

Τμήμα

Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολογικών Εφαρμογών) ή ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολογίας) ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τε Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

 

Περιφερειακές υπηρεσίες με έδρα την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Πιερίας

Διοικητική ενότητα

(Οργανική μονάδα)

Κλάδος / Ειδικότητα

Τμήμα

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

}

 

Ακροτελεύτιο άρθρο

 

Με την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης από αυτή που είχε προβλεφθεί στην σύσταση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με την υπ' αριθμόν 575/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμόν 11617/2011 (ΦΕΚ 3098/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατερίνη, 20-05-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.