Απόφαση 4011/15

Απόφαση 4011/2015: Διόρθωση της υπ' αριθμόν 2927/2057/2003 (ΦΕΚ 1432/Δ/2003) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση Φονέ, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4011/2015: Διόρθωση της υπ' αριθμόν 2927/2057/2003 (ΦΕΚ 1432/Δ/2003) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση Φονέ, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, (ΦΕΚ 437/Δ/2015), 22-12-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

4. Η με αριθμό Δ17Γ/06/157/Φ.Ν.439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Τη με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν 2927/2057/2003 (ΦΕΚ 1432/Δ/2003) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Φονέ, Δήμου Κρυονερίδας, Νομού Χανίων.

 

9. Το με το με αριθμό πρωτοκόλλου 42563/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αίτημα καθορισμού οριογραμμών μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Ξηρουχάκης Γεώργιος, για το ρέμα στη θέση Φονέ Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

10. Τη δήλωση του μελετητή μηχανικού σύμφωνα με την οποία κατά τη σύνταξη του πίνακα των συντεταγμένων που έχει δημοσιευθεί στην (8) σχετική εισήλθε συστηματικό σφάλμα με αποτέλεσμα ενώ οι γραμμές οριοθέτησης να απεικονίζονται σωστά σε σχέση με την πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται με τα σταθερά σημεία που υπάρχουν στην περιοχή και τις υψομετρικές καμπύλες, οι συντεταγμένες να μην έχουν τη σωστή τιμή.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1221/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Τη διόρθωση των επικυρωμένων, με την υπ' αριθμόν 2927/2057/2003 (ΦΕΚ 1432/Δ/2003) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, οριογραμμών τμήματος ρέματος, που βρίσκεται στη θέση Φονέ, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο με ημερομηνία Μάρτιος 2015 (Τοπογραφικό Διάγραμμα Οριοθέτησης Ρέματος) που συνέταξε ο Ξηρουχάκης Γεώργιος διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός.

 

Η διόρθωση αφορά τις τιμές των συντεταγμένων των οριογραμμών.

 

Οι οριογραμμές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία:

 

01 (Χ= 520478,04, Ψ=33912129, 94, ΕΓΣΑ 1987), ..., 54, 55, ..., 77, 78, ..., 80 (Χ= 520413,45, Ψ=3910893,95, ΕΓΣΑ 1987).

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο σχέδιο Τοπογραφικό Διάγραμμα Οριοθέτησης Ρέματος και περιέχονται σε αυτό με τις ορθές συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4011.15

 

Ηράκλειο, 17-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.