Απόφαση 4066/16

Απόφαση 4066/2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του έργου Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β' Ιεράπετρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4066/2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του έργου Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β' Ιεράπετρας, (ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/2016), 13-06-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

 

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ), των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 6 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α/6.8/13653/1040/2014 (ΦΕΚ 3342/Β/ 2014) Τροποποίηση της με αριθμό Φ/Α/6.8/4847/375/2012 (ΦΕΚ 1464/Β/2012) κοινής υπουργικής απόφασης Περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β' Ιεράπετρας στη θέση Κρεμαστά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

 

6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 106/2013 απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 504/2014 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Την εγκύκλιο 10/2012 (Εγκύκλιος 29829/10/12) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.).

 

10. Τη με ημερομηνία 21-11-2013 αίτηση της ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3495/2013 έγγραφο / διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2321/2014 (ΑΔΑ: ΩΨΑΥΟΡ1Θ-ΞΜ4) Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας έργων υποδομής ΒΙΠΑ Ιεράπετρας της Υπηρεσίας μας.

 

13. Τη με πρωτοκόλλου 39/2014/2014 επιστολή της ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

14. To με αριθμό πρωτοκόλλου 2309/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ.

 

15. Τη με πρωτοκόλλου 03/27-01-2015 αίτηση της ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 296/27-02-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Ηρακλείου.

 

17. To με αριθμό πρωτοκόλλου 179/18-03-2015 έγγραφο γνωστοποίησης της δημοσιοποίησης πολεοδομικής μελέτης ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ.

 

18. Τα φωτοαντίγραφα των εφημερίδων ΑΝΑΤΟΛΗ (20/3, 23/3) και ΑΥΓΗ (20/3, 21/3) με τη σχετική δημοσίευση της ανάρτησης της μελέτης.

 

19. Το με ημερομηνία 24-03-2015 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του Δήμου Ιεράπετρας.

 

20. Τη με αριθμό 149/2015 (ΑΔΑ: 7ΚΩΨΩΡ8-ΖΕ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

 

21. Τη με ημερομηνία 04-06-2015 βεβαίωση του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με την μη υποβολή ενστάσεων.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 437/05-06-2015 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιεράπετρας, με το οποίο αποστέλλονται τα παραπάνω στοιχεία δημοσιοποίησης.

 

23. To με αριθμό πρωτοκόλλου 2102/24-07-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

24. To με αριθμό πρωτοκόλλου 25/07-08-2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

25. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στο 2ο/2015 πρακτικό της συνεδρίασης της 07-08-2015 (θέμα 7ο).

 

26. Το με ημερομηνία 20-11-2015 έγγραφο της Εμμανουήλ ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ, αναδόχου της ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο κατατίθεται τροποποιημένη πολεοδομική μελέτη.

 

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

28. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και της 4/2015 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β' Ιεράπετρας ως εξής:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 11-04-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.