Απόφαση 4159/20

Απόφαση 4159/ΠΕ/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στο αγρόκτημα Διπόταμα περιοχής Αρκουδορέματος Παρανεστίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4159/ΠΕ/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στο αγρόκτημα Διπόταμα περιοχής Αρκουδορέματος Παρανεστίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, (ΦΕΚ 46/Δ/2020), 04-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, εδάφιο 18.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης....

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) και (ΦΕΚ 21/Α/2016) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις περί Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

5. Την με αριθμό 14138/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

6. Την με αριθμό 35748/2017 (ΦΕΚ 1971/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 140055/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 428/Β/2017) για Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014-Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 (ΦΕΚ 116/Α/1922) Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

11. Το με αριθμό Γ39682 από 28-04-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, με θέμα: Υποχρεωτική (από 01-07-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

12. Το υπ' αριθμόν 2830/16-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητα Δράμας/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία φάκελος Οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Αρκουδόρεμα Παρανεστίου Δράμας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τα συνημμένα (σχέδια και μελέτες) ελεγμένα και θεωρημένα από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (αριθμός ΠΕΧΩΣ 1475/18-04-2019). Με την υδρολογική μελέτη υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή με περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια και με την Υδραυλική μελέτη καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας και εν συνεχεία οριοθετείται το τμήμα υδατορέματος.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1475/03-05-2019 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του νόμου 4258/2014, ο φάκελος οριοθέτησης στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, για τις απόψεις της στο πλαίσιο της οριοθέτησης του εν λόγω τμήματος ρέματος.

 

14. Το με αριθμό 6264/02-09-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Δράμας βάσει του οποίου Σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη το υπό μελέτη τμήμα εμπίπτει εντός εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ως ΔΔ, ΑΔ και ΠΔ και εντός εκτάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι χαρακτηρισμένες ΠΑ και ΑΑ. Εμπίπτει εντός του δικτύου Natura, εντός της ΖΕΠ με κωδικό GR 114008 και ονομασία Κεντρική Ροδόπη - Κοιλάδα Νέστου και στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, εντός της ζώνης Γ6-Β. Το εν λόγω έγγραφο διαβιβάστηκε με το 13038/14-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας απ ΠΕΧΩΣ 4159/22-11-2019.

 

15. Τη με αριθμό ΥΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΡΑ/242064/171924/1137/29-05-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, βάσει του οποίου δεν υπάρχει αντίρρηση για την έκδοση άδειας οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Αρκουδόρεμα Παρανεστίου Δράμας (απ ΠΕΧΩΣ 2164/19-06-2019).

 

16. Τη με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/248317/26015/1410/15-05-2019 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων της ΑΜΘ, βάσει της οποίας δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους (απ ΠΕΧΩΣ 1871/27-05-2019).

 

17. Το με αριθμό 9087/26-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, βάσει του οποίου η προτεινόμενη οριοθέτηση δεν αντίκειται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρων Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (α.π ΠΕΧΩΣ 2419/03-07-2019).

 

18. Την αριθμ 109/2019 απόφαση από το απόσπασμα του Πρακτικού της υπ' αριθμόν 12/11-06-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ότι αναβάλλεται η λήψη απόφασης λόγω έλλειψης σχετικής ενημέρωσης επί του θέματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (ΑΔΑ: 78ΒΖΩΞΗ-9Ν1).

 

19. Τη με αριθμό 1299/04-10-2019 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης βάσει της οποίας συμφωνούν κατά πλειοψηφία ως προς την οριοθέτηση στο εξεταζόμενο τμήμα του υδατορέματος με τον όρο συμπληρωματικά να προταθεί διορθωτική επέμβαση για την επαναφορά της πρότερης υδραυλικής και οικολογικής λειτουργίας του ποταμού και την ενσωμάτωση στους περιβαλλοντικούς όρους (Β' κατηγορία έργων) της δραστηριότητας (ιχθυοτροφείο) (απ ΠΕΧΩΣ 3553/07-10-2019).

 

20. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (12ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές τμήματος υδατορέματος στα όρια των υπ' αριθμών 1494, 1495 και 1496 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Διπόταμα Δήμου Παρανεστίου Δράμας, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην Οριζοντιογραφία με θέμα προτάσεις Χάραξης Οριογραμμών που συνοδεύει την παρούσα (αριθμός Σχεδίου Ρ-1, κλίμακας 1:500, Νοέμβριος 2018 του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού Ζήση Μιχαλάκα) σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθηκε στην υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Αναλυτικότερα καθορίζονται οι οριογραμμές του τμήματος υδατορέματος:

 

Τμήμα Αρκουδορέματος: οροθετείται σε μήκος 664,68 μέτρων με αρχή τα σημεία:

 

Ο1-1 (Χ=549169,947, Υ=4577090,179) και
Ο2-1 (Χ=549150,922, Υ=4577113,925) και πέρας τα σημεία
Ο1-48 (Χ=548773,877, Υ=4576780,083) και
Ο2-31 (Χ=548721,896, Υ=4576794,020).

 

Η οριογραμμή Ο-1 διακόπτεται μεταξύ των κορυφών Ο1-12 και Ο1-13 επειδή στην θέση αυτή πραγματοποιείται η συμβολή του ρέματος Αγίας Βαρβάρα.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη που να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.4159.20

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 16-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.