Απόφαση 4185/16

Απόφαση 4185/2016: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Καμαράκι, εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Γαλατά, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4185/2016: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση Καμαράκι, εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Γαλατά, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων, (ΦΕΚ 415/Δ/2016), 12-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

3. Το νόμο 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

4. Τη με αριθμό Δ17Γ/06/157/ΦΝ439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Τη με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Το με το με αριθμό πρωτοκόλλου 86669/18-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αίτημα καθορισμού οριογραμμών μετά τον έλεγχο και την θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στη θέση Καμαράκι, εκτός οικισμού Γαλατά, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά, Δημοτικής Ενότητας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3713/07-07-2016 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1107/15-07-2016 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5050/04-08-2016 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2368/07-10-2016 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

13. Τη με αριθμό 588/2016 (ΑΔΑ: 6Η5ΖΩΗ5-Κ41) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων Νομού Χανίων, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

14. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 3977/09-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές σε τμήμα ρέματος μήκους 250 μέτρων περίπου, στη θέση Καμαράκι, εκτός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Γαλατά, στο Δήμο Χανίων, Νομού Χανίων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο με ημερομηνία Ιανουάριος 2016 (Οριζοντιογραφία - 1), που συνέταξε ο Νικόλαος Γ. Ποθουλάκης, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του Ιωάννη Καλογεράκη, πολιτικού μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 1(Χ = 497000,148, Ψ = 3928397, 816, ΕΓΣΑ 87), 2, ..., 27 για την αριστερή οριογραμμή, και τα σημεία 56, 55, ..., 28 (Χ = 497179,400, Ψ = 3928548, 140 , ΕΓΣΑ 87), για τη δεξιά οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο σχέδιο Οριζοντιογραφίας και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

a.4185.16

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 30-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.