Απόφαση 4188/16

Απόφαση 4188/2016: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Μαργιέλι, Μαρνέλληδες και Φλαμουριανά, της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Λακωνίων, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4188/2016: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Μαργιέλι, Μαρνέλληδες και Φλαμουριανά, της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Λακωνίων, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, (ΦΕΚ 424/Δ/2016), 21-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

3. Το νόμο 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

4. Τη με αριθμό Δ17Γ/06/157/ΦΝ439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Τη με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Το με το με αριθμό πρωτοκόλλου 20455/05-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με αίτημα καθορισμού οριογραμμών μετά τον έλεγχο και την θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Φλαμουριανά της τοπικής κοινότητας Μέσα Λακωνίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 434/25-04-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: Διαβίβαση μελέτης, που αφορά τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του ρέματος που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Μαργιέλι, Μαρνέλληδες και Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Παράκαμψης Οικισμών Μέσα Λακωνίων δρόμου προς λατομική περιοχή Ταπών.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 939/15-06-2016 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1997/07-06-2016 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1725/04-07-2016 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1882/21-07-2016 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

14. Τη με αριθμό 373/2016 (ΑΔΑ: Ω9Ο2ΩΚΨ-ΝΣΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

15. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 3822/09-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος μήκους 1080 m περίπου, που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Μαργιέλι, Μαρνέλληδες και Φλαμουριανά, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο με ημερομηνία Ιούνιος 2015 (Οριοθέτηση Ρέματος - Τοπογραφικό Διάγραμμα ΤΟΠ.1), που συνέταξε ο Γεώργιος Εμμανουήλ Βεργής, διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ίδιου μελετητή μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 01-1(Χ= 650395,17, Ψ=3895375,00, ΕΓΣΑ 87), 01-2,..., 01-49 για την αριστερή οριογραμμή, και τα σημεία 02-1, 02-2,..., 02-49 (Χ= 651121,80, Ψ=3895159,59, ΕΓΣΑ 87) για τη δεξιά οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο σχέδιο Οριζοντιογραφίας και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4188.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 30-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.