Απόφαση 42638/91

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/42638/1215/1991: Αναθεώρηση τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Κοινότητας Επανομής νομού Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/42638/1215/1991: Αναθεώρηση τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Κοινότητας Επανομής νομού Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 12/Δ/1992), 14-01-1992.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29, 70 καθώς και τα Κεφάλαια Γ' και Δ' αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίου πόλεων και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Την με αριθμό 60583/4257/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Επανομής της Κοινότητας Επανομής (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 590/Δ/1989).

 

8. Το ρυμοτομικό σχέδιο Επανομής που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/45282/1979 (ΦΕΚ 122/Δ/1979) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/16471/1984 (ΦΕΚ 139/Δ/1984) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, καθώς και την τροποποίηση των όρων δομήσεως Κοινότητας Επανομής που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΠ/759/1980 (ΦΕΚ 187/Δ/1980) απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

 

9. Τις γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Επανομής με αριθμούς 66/1988, 111/1988, 54/1989, 60/1990 και 72/1990.

 

10. Τις πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης με αριθμούς 41/1990, 964/1990, 452/1991 και 859/1991.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Κατηγορίες χρήσεων γης

Άρθρο 4: Ζώνες Ειδικών Κινήτρων

Άρθρο 5: Προκήπια

Άρθρο 6: Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 7: Τομέας ΑΙ

Άρθρο 8: Τομέας ΒΙ

Άρθρο 9: Λοιποί όροι δόμησης

Άρθρο 10: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 11: Έλεγχος Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

Άρθρο 12: Ισχύς δημοσίευσης απόφασης

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα ακριβή αντίγραφα των 10 πρωτοτύπων διαγραμμάτων που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 09-12-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.