Απόφαση 427392/87

Απόφαση 427392/567/1987: Τροποποίηση - αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλλιθέας στην περιοχή του Λόφου Σικελίας νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 427392/567/1987: Τροποποίηση - αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλλιθέας στην περιοχή του Λόφου Σικελίας νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 763/Δ/1987), 13-08-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Την 7/Λ/13.1/17/1972 εγκύκλιο.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Τον νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Τον νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων, άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την 7524/1151/1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Τις με αριθμούς 86/1986, 185/1986 και 346/1986 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.

 

12. Την 3279/1986 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

13. Την 7/1987 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση - αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλλιθέας (Νομού Αττικής) στην περιοχή του Λόφου Σικελίας με:

 

1. Αποχαρακτηρισμό χώρων πρασίνου

 

2. Δημιουργία των οικοδομικών τετραγώνων 432, 433, 433Α, 434, 435, 443 και 443Α.

 

3. Επιβολή προκηπίου πλάτους 5 m στην πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 433 που έχει πρόσωπα στην οδό Χατζοπούλου.

 

4. Μετατόπιση του άξονα της οδού Τσικλητήρα, μείωση του πλάτους της και χαρακτηρισμό της σε πεζόδρομο,

 

5. Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 432 και 433 και

 

6. Χαρακτηρισμό του χώρου που βρίσκεται μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 433Α και των οικοδομικών τετραγώνων 432 και 433 σε χώρο αναψυχής, όπως φαίνονται σημειωμένα στο σε κλίμακα 1:500 σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση.

 

a.427392.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923)).

 

Πειραιάς, 08-07-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.