Απόφαση 4429/16

Απόφαση 4429/291/2016: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 455 της περιοχής ΠΕΥΚΑΚΙΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα του οικοπέδου 01 ως Χώρου Πρόνοιας - Στέγη Υποστήριξης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), καθώς και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4429/291/2016: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 455 της περιοχής ΠΕΥΚΑΚΙΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα του οικοπέδου 01 ως Χώρου Πρόνοιας - Στέγη Υποστήριξης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), καθώς και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/2016), 24-03-2016.

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) για την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

9. Το από 31-01-1987 προεδρικό διάταγμα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 176/Δ/1987).

 

10. Το από 26-11-1991 προεδρικό διάταγμα, περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 903/Δ/1991).

 

11. Την με αριθμό 9435/2003 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 314/Δ/2003).

 

12. Την με αριθμό 494/25/2004 απόφαση Νομάρχη Αθηνών, περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 63/Δ/2004).

 

13. Την με αριθμό 7065/2005 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής (ΦΕΚ 278/Δ/2005).

 

14. Το από 09-06-2003 προεδρικό διάταγμα για καθορισμό Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας - Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 647/Δ/2003).

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 210037/2014 έγγραφο Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, με το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος τροποποίησης.

 

16. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου Φ24/161/2015 και Φ24/2153/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

17. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 39820/2014 και 11491/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 

18. Τις με αριθμό 57/2014 και 325/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ24/3962/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών για έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

20. Το με αριθμό 11 πρακτικό επί του 7ου θέματος της 11ης/22-12-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, για τον χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 455 της περιοχής Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα του οικοπέδου 01 ως Χώρου Πρόνοιας-Στέγη Υποστήριξης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), καθώς και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

 

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Α. Την θεσμοθέτηση τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 455 (οικόπεδο 01), της Πολεοδομικής Ενότητας Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως Χώρου Πρόνοιας - Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτό φαίνεται στο συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Β. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για το συγκεκριμένο οικόπεδο 01 του οικοδομικού τετραγώνου 455, της Πολεοδομικής Ενότητας Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με βάση τις διατάξεις του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 176/Δ/1987), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, δηλαδή:

 

1)α. Συντελεστής κάλυψης 60% (κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό)

1)β. Συντελεστής δόμησης 0.8

1)γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 11 m συν 2 m στέγη (όχι υποχρεωτική)

 

2. Καταργούνται οι οικοδομικές γραμμές (κοινωφελής χώρος) και καθορίζονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις κτιρίων από ρυμοτομικές γραμμές ως εξής:

 

α. Απόσταση κτιρίων 3 m από τις ρυμοτομικές γραμμές επί των οδών Επαμεινώνδα και Αριστοφάνους (όπως προβλέπεται για την υπόλοιπη περιοχή για τους κοινωφελείς χώρους (πρόνοιας), σύμφωνα με το (ΦΕΚ 63/Δ/2004).

 

β. Απόσταση κτιρίων 60 m από τον άξονα του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 του από 09-06-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 647/Δ/2003), η οποία καθορίζεται στα 23.7 m από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Σόλωνος.

 

3. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά τη δημοσίευση αυτής στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 29-01-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.