Απόφαση 478/15

Απόφαση 478/2015: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση Μαύρα Πηλά, του οικισμού Βαρύπετρος, Δήμου Χανίων, νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 478/2015: Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση Μαύρα Πηλά, του οικισμού Βαρύπετρος, Δήμου Χανίων, νομού Χανίων, (ΦΕΚ 18/Δ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το νόμο 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

3. Το νόμο 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

4. Η με αριθμό Δ17Γ/06/157/ΦΝ439.3/2006 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 3)α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγράφου 4)α του άρθρου 7 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 1611/Β/2006).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

7. Τη με αριθμό 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν 465/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίνεται η οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

9. Το με το με αριθμό πρωτοκόλλου 97839/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αίτημα καθορισμού οριογραμμών μετά τον έλεγχο και την θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων, της τεχνικής έκθεσης και των συνοδευουσών αυτών υδρολογικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Τσολάκης Νικόλαος Ελευθέριος, ύστερα από την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7028/2014 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6519/2014 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4489/ΠΕ/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος ρέματος μήκους 283 m περίπου που βρίσκεται στην θέση Μαύρα Πηλά ανατολικά της ιδιοκτησίας Νερά Κρήτης ΑΕΒΕ, οικισμός Βαρύπετρος του Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων όπως αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Φεβρουάριος 2014 που συνέταξε ο Τσολάκης Νικόλαος Ελευθέριος πολιτικός μηχανικός, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Ο καθορισμός των οριογραμμών στηρίχτηκε στην υδραυλική μελέτη του ιδίου μελετητή μηχανικού.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 1 (Χ= 496835,57, Ψ=3925812,90, ΕΓΣΑ 1987), 2, ..., 29 για την μια οριογραμμή, και τα σημεία 30 (Χ= 496894,59, Ψ=3925548,50, ΕΓΣΑ 1987), 31, ..., 63 για την απέναντι οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους (σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987).

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.478.15

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 16-02-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.