Απόφαση 48/14

Απόφαση 48/2014: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση Ρημάμπελα, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 48/2014: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση Ρημάμπελα, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, (ΦΕΚ 5/Δ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις υπ' αριθμούς 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ οδηγίες και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού (διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις).

 

2. Το νόμο 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με ης αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 περί επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. και του άρθρου 6 του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού που αφορά την δόμηση κοντά σε ρέματα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα) όπως ισχύει σήμερα.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 1622/1986 (περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοκρατικού Προγραμματισμού) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1832/1989.

 

8. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

9. Το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

10. Τον νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) περί διαδικασίας και ρυθμίσεις, θεμάτων για τα υδατορέματα κ.λ.π. και ειδικότερα τις μεταβατικές διατάξεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 αυτού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 389/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της οριοθέτησης του τμήματος του υπόψη υδατορέματος στη θέση Ρημάμπελα.

 

12. Τον γενόμενο καθορισμό των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην θέση Ρημάμπελα, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, ο οποίος έγινε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και μας διαβιβάστηκε προς επικύρωση των οριογραμμών, μετά από τον έλεγχο και την θεώρηση της σχετικής μελέτης, που συντάχθηκε από την Παύλου Καλλιόπη, Πολιτικό Μηχανικό, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος στη θέση Ρημάμπελα, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο από Σεπτέμβριος 2013 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Παύλου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη της ιδίας, όπως αυτά έχουν θεωρηθεί μετά από το σχετικό έλεγχο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι οριογραμμές αυτές των υδατορεμάτων υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία - κορυφές: ΑΔ1, ΑΔ2,... ΑΔ14, ΓΔ1, ...ΓΔ24, ΓΑ33, ΓΑ32.... ΓΑ1, ΒΑ14....ΒΑ1, ΒΔ1....ΒΔ13, ΑΑ14....ΑΑ1 του υδατορέματος.

 

Τα παραπάνω σημεία (σε σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 1987) εμφανίζονται στα προαναφερόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και οι συντεταγμένες τους αναγράφονται σε πίνακα επί των σχεδίων αυτών.

 

a.48.14

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 28-11-2014.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.