Απόφαση 51218/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/51218/1950/1994: Τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 28Α και στην οδό Θερμαϊκού του τομέα Γ της Κάτω Περαίας, Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/51218/1950/1994: Τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 28Α και στην οδό Θερμαϊκού του τομέα Γ της Κάτω Περαίας, Κοινότητας Περαίας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 1092/Δ/1994), 20-10-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29, 11 και 70 όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως και του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Την με αριθμό 72864/2992/1984 απόφαση του τέως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ-809/Β/15-1-85) με την οποία καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις που εξαιρούσαν από την αρμοδιότητα του Νομάρχη Θεσσαλονίκης την έγκριση ρυμοτομικών ρυθμίσεων στην περιοχή της Κοινότητας Περαίας.

 

6. Τις με αριθμούς 56/1992, 62/1992, 49/1994 και 71/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Περαίας.

 

7. Την γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης, όπως διατυπώθηκε στις πράξεις του 205/1994 και 701/1994 αντίστοιχα μετά τις από 16-02-1994 και 22-08-1994 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

8. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και την διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Κοινότητας Περαίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις

Άρθρο 2: Δημοσίευση - Ισχύς

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 23-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.