Απόφαση 55137/93

Απόφαση 55137/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός και εκτός ορίων οικισμού Νέας Γωνιάς νομού Χαλκιδικής και αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου που προήλθε από διανομή του Υπουργείου Γεωργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 55137/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός και εκτός ορίων οικισμού Νέας Γωνιάς νομού Χαλκιδικής και αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου που προήλθε από διανομή του Υπουργείου Γεωργίας, (ΦΕΚ 102/Δ/1993), 12-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

3. Την 57140/1987 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία καθορίστηκαν τα όρια του οικισμού Νέας Γωνιάς.

 

4. Τις με αριθμούς 9/1989, 10/1989, 9/1990, και 17/1991 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Γωνιάς.

 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 32/1992 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 47/1992 έγγραφο της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 339/1992 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

8. Το με αριθμό 31228/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 24-02-1992 έκθεση της ΕΝΕ νομού Χαλκιδικής.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4713/1992 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου.

 

10. Την με αριθμό οίκοθεν Φ/121950/1980 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 127/Δ/1981).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και ειδικότερα τα άρθρα 1, 8, 9, και 43 (παράγραφος 4).

 

12. Την γνωμοδότηση του συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομού Χαλκιδικής όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρία 8 στις 27-05-1992 (θέμα 8ο).

 

13. Τη νεώτερη γνωμοδότηση του συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομού Χαλκιδικής όπως αυτή διατυπώθηκε κατά τη συνεδρία 21 στις 11-12-1992.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 29Α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Αναθεωρείται το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας στα οικοδομικά τετράγωνα 13, 14 και 25.

 

2. Εγκρίνεται το Πολεοδομικό Σχέδιο στην εντός και εκτός ορίων περιοχή οικισμού Νέας Γωνιάς με 4 τομείς (Α, Β, Γ, Δ) και προκήπιο 5 m. και 4 m. στην περιοχή επέκτασης, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα ρυμοτομίας, κλίμακας 1:2.000 το οποίο αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

3. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής Πολεοδομικής μελέτης ο οποίος κατά τομείς έχει ως εξής:

 

3.1. Τομέας Α (Διανομή Υπουργείου Γεωργίας)

 

α. Τα οικόπεδα θεωρούνται κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα με ελάχιστα όρια αρτιότητας.

 

Εμβαδόν: 300 m2 πρόσωπο: 12 m.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με το εμβαδόν και το πρόσωπο που είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσής του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων διέπονται από τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Τομέας Β.

 

α. Ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας κατά κανόνα.

 

Εμβαδόν: 600 m2, πρόσωπο: 15 m.

 

β. Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.5

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50%

Μέγιστο ύψος: 7.5 m

Όροφοι: 2

 

Τομέας Γ (Πολεοδομικό κέντρο στο οικοδομικό τετράγωνο 99)

 

Μέγιστος ύψος: 11 m.

 

Τομέας Δ (οικοδομικά τετράγωνα 3Α - 3Β - 3Γ - 4Α - 4Β - 8Α - 8Β - 43 - 44 28Α - 28Β - 45Α - 45Β - 46Α - 46Β - 47 & 48).

 

α. Ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας κατά κανόνα.

 

Εμβαδόν: 600 m2, πρόσωπο: 15 m.

 

β. Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.6.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

Μέγιστο ύψος: 8 m.

 

3.2. Στους τομείς Β και Δ θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που θα προκύψουν από την πράξη εφαρμογής και θα έχουν ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2 και ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

 

3.3. Στους τομείς Α, Β, και Δ είναι δυνατή η κατασκευή στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών με κλίση 30%, χωρίς να δημιουργείται ενός αυτής χώρος κυρίας χρήσεως.

 

3.4. Σε όλους τους τομείς (Α, Β, Γ και Δ) η έκδοση των οικοδομικών αδειών γίνεται ύστερα από έλεγχο και έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια στην περιοχή Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3.5. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε υποστηλώματα pilotis.

 

3.6. Η απόσταση των οικοδομών από τα πλάγια και οπίσθια όρια των οικοπέδων στους τομείς Β, Γ, Δ εφόσον δεν εφάπτονται σ' αυτά θα είναι Δ όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 1577/1985.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος ούτε του Κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.55137.93

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 22-01-1993.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.