Απόφαση 5974/96

Απόφαση 5974/4008/1996: Έγκριση μελέτης Πολεοδόμηση και Επέκταση των οικισμών Πέρδικας και Αρίλλα Κοινότητας Πέρδικας νομού Θεσπρωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5974/4008/1996: Έγκριση μελέτης Πολεοδόμηση και Επέκταση των οικισμών Πέρδικας και Αρίλλα Κοινότητας Πέρδικας νομού Θεσπρωτίας, (ΦΕΚ 124/Δ/1996), 09-02-1996.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επεκτάσεις των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

7. Το νόμο 2218/1994 Περί ιδρύσεως της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τον νόμο 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

8. Την υπ' αριθμόν [Α] 3351/1991 (ΦΕΚ 792/Δ/1991) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας για την Κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση του οικισμού Πέρδικας Κοινότητας Πέρδικας.

 

9. Την υπ' αριθμόν [Α] 464/1989 (ΦΕΚ 186/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας για την Κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση του οικισμού Αρίλλα της κοινότητας Πέρδικας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 71/1995 απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας για την Αλλαγή χρήσης έκτασης εμβαδού 50.00 στρεμμάτων στην θέση Βουνίστρα κοινότητας Πέρδικας για οικιστικούς σκοπούς.

 

11. Την υπ' αριθμόν 110/16-06-1995 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Πέρδικας για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών Πέρδικας και Αρίλλα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 4978/3582/07-11-1995 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων και την υπ' αριθμόν 5346/3744/22-11-1995 συμπληρωματική της προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Την υπ' αριθμόν 4/24-11-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Εγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο των οικισμών Πέρδικας και Αρίλλα της κοινότητας Πέρδικας, όπως εμφανίζεται στους συνημμένους στην απόφαση χάρτες (15) σε κλίμακα 1:1.000.

 

2. Εγκρίνουμε τον διαχωρισμό της περιοχής μελέτης σε τρεις Ζώνες που η κάθε μία περιλαμβάνει:

 

I. Α Ζώνη: Περιλαμβάνει τον χώρο γύρο από την κεντρική πλατεία του οικισμού Πέρδικας - Ο.Τ. 49, 50, 54, 55, 56, 58, 59Α, 60, 74 και 76.

 

II. Β Ζώνη: Περιλαμβάνει τον υπόλοιπο οικισμό Πέρδικας, εκτός της περιοχής Βουνίστρας, και τον οικισμό Αρίλλα.

 

III. Γ Ζώνη: Περιλαμβάνει την περιοχή Βουνίστρας.

 

3. Εγκρίνουμε τους παρακάτω όρους δόμησης ανά ζώνη ως εξής:

 

I. Α' Ζώνη.

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

 

Ελάχιστο Εμβαδόν: 500 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

1. Τα προϋφιστάμενα της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης με όποιο εμβαδόν είχαν και ελάχιστο πρόσωπο 6 m.

2. Τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από την διανομή του Υπουργείου Γεωργίας ως αυτοτελή με όποιο εμβαδόν και πρόσωπο είχαν, μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

γ). Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70%.

 

δ) Συντελεστής Δόμησης κλιμακωτός (από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)).

 

ε) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7.5 m.

 

στ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

ζ) Μέγιστη δόμηση ενιαίου κτιρίου 350 m2.

 

η) Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση Δ = 2.5 m.

 

ι) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις (στην περίπτωση που υπάρχει έγκριση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) ο επιτρεπόμενος συντελεστής διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.80

Για τα επόμενα 1000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.40

Για τα επόμενα 2000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.20

Για πέραν των 4000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.05

 

ι)α) Για όλα τα οικόπεδα που ευρίσκονται στην Α' Ζώνη εφαρμόζεται το άρθρο 3 (περιεχόμενα γενικής κατοικίας) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

κ) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

Β' Ζώνη

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα που ήταν μέχρι την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

1. Προερχόμενα από την διανομή του Υπουργείου Γεωργίας ως αυτοτελή με όποιο εμβαδόν και πρόσωπο είχαν, και

2. Άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς [Α] 464/1989 (ΦΕΚ 186/Δ/1889) Περί κατηγοριοποίησης και καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Αρίλλα της κοινότητας Πέρδικας και [Α] 3351/1991 (ΦΕΚ 792/Δ/1991) Περί κατηγοριοποίησης και καθορισμού ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Πέρδικας της κοινότητας Πέρδικας αποφάσεις Νομάρχη Θεσπρωτίας.

 

γ) Συντελεστής Δόμησης κλιμακωτός(από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)).

 

δ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50%.

 

ε) Μέγιστη δόμηση ενιαίου κτιρίου 350 m2.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7.50 m.

 

ζ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2.00 μέτρα και μέγιστη κλίση 40%.

 

η) Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση Δ σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

θ) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις (στην περίπτωση που υπάρχει έγκριση από Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού) ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης να διαμορφώνεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 1000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.80

Για τα επόμενα 1000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.40

Για τα επόμενα 2000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.20

Για πέραν των 4000 m2 οικόπεδο συντελεστής δόμησης 0.05

 

ι) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

ι)α) Για όλα τα οικόπεδα που ευρίσκονται στην Β' Ζώνη εφαρμόζεται το άρθρο 3 (περιεχόμενα γενικής κατοικίας) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Γ' Ζώνη

 

α) Αρτιότητα: Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

β) Συντελεστής Δόμησης 0.60

 

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%

 

δ) Μέγιστη δόμηση οικοπέδου 400 m2.

 

ε) Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στα πλάγια όρια επιβάλλεται υποχρεωτική απόσταση Δ σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

στ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7.50 m.

 

ζ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου υποχρεωτική η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m και μέγιστη κλίση 40%.

 

η) Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

θ) Για όλα τα οικόπεδα που ευρίσκονται στην Γ' Ζώνη εφαρμόζεται το άρθρο 2 (περιεχόμενα αμιγούς κατοικίας) του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

4. Για τα κτίρια κοινής ωφέλειας, ανεξάρτητα σε ποια ζώνη ευρίσκονται. Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται σε 0.80 χωρίς τον περιορισμό της μέγιστης δόμησης ενιαίου κτιρίου.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Κοινότητας Πέρδικας.

 

Η απόφασή μας αυτή μαζί με τα συνημμένα σχέδια να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηγουμενίτσα, 25-01-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.