Απόφαση 600/12

Απόφαση 600/2012: Όλως εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου διανομής Παλαμά, Νομού Καρδίτσας με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 95 ως Χώρου Παιδικού Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 600/2012: Όλως εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου διανομής Παλαμά, Νομού Καρδίτσας με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 95 ως Χώρου Παιδικού Σταθμού, (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/2012), 19-06-2012.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν ή / και αντικαταστάθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

4. Την παράγραφο ΣΤ, στοιχείο 39 του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το σχέδιο διανομής συνοικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας, από [ΠΔ] 01-06-1933 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 151/Α/1933), έγκριση όρων δόμησης απόφαση νομαρχίας Καρδίτσας 1638/30-04-1992 (ΦΕΚ 500/Δ/1992).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 65552/3785/26-09-1988 (ΦΕΚ 111/Δ/1989) και 67402/3446/23-05-1992 (ΦΕΚ 1000/Δ/1992) αποφάσεις Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που αφορούν στην έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 25/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά.

 

8. Την με αριθμό 3/16-05-2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, (αριθμός Πρακτικού 1ο).

 

9. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 5069/13-04-2011 και 770/13-01-2012 έγγραφα του Δήμου Παλαμά.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6/2006 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Γενική Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον γενικό πολεοδομικό σχέδιο (βλέπε 6ο σχετικό) έχει ήδη χωροθετηθεί η προτεινόμενη χρήση στην υπ' όψη θέση και συνεπώς ο χαρακτηρισμός του χώρου Παιδικού Σταθμού απαιτείται προκειμένου να εναρμονιστεί προς τα ανωτέρω το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο συνοικισμού Παλαμά και να εξειδικευτεί η επιτρεπόμενη χρήση στο βορειοδυτικό τμήμα Α-Β-Γ-Ζ-Α του οικοδομικού τετραγώνου 95.

 

Επειδή με την εν λόγω ρύθμιση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, αντιθέτως προσαυξάνονται αυτοί της δεύτερης κατηγορίας,

 

Επειδή διαπιστώνεται ότι η υπ' όψη ρύθμιση αποσκοπεί αναμφισβήτητα στην εξυπηρέτηση κοινής ανάγκης και ωφέλειας δίχως να προκύπτουν αισθητικά είτε πολεοδομικά κωλύματα και γενικότερα δυσμενείς επιπτώσεις για την περιοχή και το περιβάλλον, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 05-06-2012

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.