Εγκύκλιος 6/06

Εγκύκλιος 6/2006: Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκύκλιος 6/2006: Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 05-05-2006.

 

Αθήνα, 5-5-2006

Αριθμός πρωτοκόλλου 18894

 

Σχετικά: (α) άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002)

(β) Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ με αριθμό 3661/2005

 

Α. Με τη (β) σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντίθετη προς το Σύνταγμα η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του (α) σχετικού νόμου, εκχώρηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και τους Νομάρχες. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι όλες οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, είτε πρόκειται για αμιγώς κανονιστικές πράξεις (λ.χ. όροι δόμησης και χρήσεις γης), είτε πρόκειται για πράξεις μικτού χαρακτήρα (λ.χ. τροποποίηση σχεδίου πόλης με ταυτόχρονο καθορισμό όρων δόμησης), είτε πρόκειται για ατομικές πράξεις (λ.χ. απλή τροποποίηση σχεδίου πόλης χωρίς ταυτόχρονο καθορισμό όρων δόμησης) πρέπει να γίνονται με Προεδρικό Διάταγμα. Εξαιρείται μόνο η όλως εντοπισμένη τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων εκτός αν αφορά σε προστατευόμενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οπότε και πάλι απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

 

Β. Ύστερα από τα παραπάνω κατ' εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης και μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος δεν πρέπει να εκδίδονται πράξεις πολεοδομικού σχεδιασμού από τα όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, με εξαίρεση τις όλως εντοπισμένες τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων όπως:

 

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό.

 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης για καθορισμό κοινόχρηστων χώρων.

 

3. Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του. Σε περίπτωση μετατόπισης οδού, η αρμοδιότητα υφίσταται όταν δεν μεταβάλλεται το πλάτος και η ευθυγράμμιση της οδού.

 

4. Ο καθορισμός κοινωφελών χώρων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, εφ' όσον προβλέπεται από ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

5. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για μετατροπή οδού σε πεζόδρομο.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις παύουν να διατηρούν τον ως άνω ειδικότερο χαρακτήρα όταν αφορούν προστατευόμενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος οπότε οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να διενεργούνται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Δηλαδή στην περίπτωση που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εμπίπτουν σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) ή βάσει διεθνών συνθηκών, ή σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς ή εμπίπτουν σε ζώνη πλάτους 500 m από ακτή.

 

Δ. Διευκρινίζουμε επίσης ότι οι παρακάτω αναφερόμενες ρυθμίσεις εξακολουθούν να γίνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας:

 

1. Του άρθρου 6 παράγραφοι 3, 6)γ και 7 και του άρθρου 7 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), (καθορισμός γραμμής δόμησης κ.λ.π.).

 

2. Η έγκριση παρεκκλίσεων της παραγράφου 16 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000)

 

3. Η έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ΒΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

E. Σε περίπτωση που η πολεοδομική ρύθμιση αφορά ευρύτερη περιοχή και προκειμένου τα θέματα να αντιμετωπίζονται συσχετισμένα μεταξύ τους, κρίνεται σκόπιμο να προτείνεται ενιαία διοικητική πράξη στον έχοντα την αρμοδιότητα (αναθεώρηση σχεδίου πόλης) και να μην γίνεται διάσπαση αντικειμένου.

 

ΣΤ. Για όλες τις περιπτώσεις που θα προωθείται η έγκριση των προτεινόμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, εκτός από την απαραίτητη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, απαιτείται επεξεργασία του θέματος από τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας της Νομαρχίας ή της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας (τυχόν γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού ή Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφέρειας) ώστε να είναι πλέον τεκμηριωμένη η προώθηση των σχετικών προεδρικών Διαταγμάτων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.