Απόφαση 60/91

Απόφαση ΕΠΑ/60/1991: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Καμπάνη νομού Κιλκίς (Έγκριση πολεοδομικής μελέτης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/60/1991: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου Καμπάνη νομού Κιλκίς (Έγκριση πολεοδομικής μελέτης), (ΦΕΚ 910/Δ/1991), 12-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Οικιστικός Νόμος και άλλες συναφείς ρυθμίσεις και ειδικά της παραγράφου 5 του άρθρου 38.

 

2. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίου οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τα από 14-02-1987 και από 25-04-1989 προεδρικά διατάγματα.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος περί πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων κ.λ.π.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικά τα άρθρα 1 έως 9.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και συμπληρώθηκε με το από 02-04-1985 προεδρικό διάταγμα.

 

8. Την οίκοθεν ΕΠΑ/67/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς για τον καθορισμό του ορίου του οικισμού Καμπάνη νομού Κιλκίς.

 

9. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/70/1989 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς για την ανάθεση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Καμπάνη νομού Κιλκίς.

 

10. Την πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού Καμπάνη 4 Φύλλα χάρτου και ένα τεύχος κανονισμού που συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Γ. Μαδεμλή.

 

11. Την υπ' αριθμόν 11/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμπάνης νομού Κιλκίς, το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης - ανάρτησης και το γεγονός όπου δεν υπεβλήθη καμία ένσταση.

 

12. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 περί αποστάσεων κοιμητηρίων εκ των ορίων οικισμών.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2928/1991 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κιλκίς για το θέμα.

 

14. Το έκτο θέμα του 7ου πρακτικού της συνεδρίας της 19-08-1991 του συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ν. Κιλκίς στο οποίο διατυπώθηκε η κατ' ομοφωνία αποδοχή της εισήγησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Καμπάνης νομού Κιλκίς όπως φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα, κυρωμένα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

2. Τους όρους δόμησης όπως φαίνονται στο κατωτέρω πινάκιο.

 

Όροι Δόμησης

Τομείς

Τομέας I

Τομέας II

Υφιστάμενος Οικισμός

ΙΙΑ Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας

IIB Περιοχή επέκτασης με χρήση κεντρικών λειτουργιών

Όροι δόμησης

Σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)Αρτιότητα

Εμβαδόν 300 m2

Πρόσωπο 13 m

Εμβαδόν 600 m2

Πρόσωπο 13 m

Εμβαδόν 400 m2

Πρόσωπο 13 m

Παρέκκλιση αρτιότητας

άρτια με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματοςΜέγιστη κάλυψη

70%

60%

60%

Μέγιστο ύψος

7.5 m + 2 m για τη στέγη

7.5 m + 2 m για τη στέγη

7.5 m + 2 m για τη στέγη

Όροφοι

2

2

2

Συντελεστής δόμησης

για τα πρώτα 100 m2 συντελεστής δόμησης 1.6

για τα επόμενα 100 m2 συντελεστής δόμησης 1.8

για τα επόμενα 100 m2 συντελεστής δόμησης 0.6

για τα υπόλοιπα συντελεστής δόμησης 0.4

Μέγιστο όριο δομημένης επιφάνειας / οικόπεδο 400 m2

για τα πρώτα 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.8

για τα υπόλοιπα συντελεστής δόμησης 0.4

Μέγιστο όριο δομημένης επιφάνειας / οικόπεδο 400 m2

0.8 για ολόκληρη την επιφάνεια του οικοπέδου

Παρέκκλιση συντελεστή δόμησης

Όπως προβλέπεται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)

Για κτίσματα ωφέλειας και τουριστικές εγκαταστάσεις συντελεστής δόμησης 0.8 για όλη την επιφάνειά τους, χωρίς περιορισμό συνολικής επιφάνειας δόμησης


Σύστημα δόμησης

Ελεύθερη τοποθέτηση

Ελεύθερη τοποθέτηση

Ελεύθερη τοποθέτηση

Ειδικός όρος

Υποχρεωτική η κατασκευή κεραμοσκεπής

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 30-10-1991

 

Ο Νομάρχης

 

Εισαγωγή

 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα κείμενα της Β φάσης (Οριστική Μελέτη) της Μελέτης Πολεοδόμησης και Επέκτασης του οικισμού του Καμπάνη του νομού Κιλκίς.

 

Η μελέτη εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 1990, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΑ/90/1990 εντολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κιλκίς.

 

Μελέτη πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμού Καμπάνη νομού Κιλκίς

 

Β. Οριστική μελέτη

 

Β.1. Έκθεση

 

Β.1.1. Κατευθύνσεις Οριστικής Μελέτης

 

Η Διευθύνουσα υπηρεσία προτείνει την ολοκλήρωση της μελέτης σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της Προμελέτης.

 

Β.1.2. Γενικά χαρακτηριστικά Οριστικής Μελέτης

 

Ο οικισμός του Καμπάνη έχει αγροτικό χαρακτήρα, αλλά παράλληλα εμφανίζει στοιχεία αστικοποίησης στο τμήμα του που διασχίζεται από τον επαρχιακό δρόμο.

 

Από το 1980 εμφανίζει μια σταθερή πληθυσμιακή και οικονομική άνοδο, που φαίνεται και στην ποιότητα των νεοανεγειρόμενων κτισμάτων.

 

Το υπάρχον τμήμα του οικισμού, όπως διανεμήθηκε το 1968, παρουσιάζει ουσιαστικά προβλήματα στην πολεοδομική του οργάνωση.

 

Το βασικότερο μειονέκτημά του είναι η έλλειψη διαμορφωμένων ελεύθερων χώρων για την αναψυχή των κατοίκων, που δεν υποκαθίσταται ούτε από αντίστοιχους χώρους εκτός σχεδίου.

 

Ο οικισμός, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Κοινότητας, προτείνεται να επεκταθεί:

 

α. σε κοινοτικές εκτάσεις 264,6 στρεμμάτων βόρεια του οικισμού, για την κάλυψη υπαρχουσών στεγαστικών αναγκών και κοινωνικής υποδομής και

 

β. νότια του οικισμού σε αραιοδομημένη περιοχή 63,0 στρεμμάτων που περιλαμβάνει ιδιόκτητες εκτάσεις και το γήπεδο ποδοσφαίρου.

 

Με την επέκταση αυτή η συνολική επιφάνεια του οικισμού γίνεται 327,6 + 508,0 = 835,6 στρέμματα.

 

Η επέκταση του οικισμού προς τα βόρεια, σε κοινοτικές εκτάσεις, λύνει τα προβλήματα στέγης και εξασφαλίζει την απαιτούμενη επιφάνεια γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή, αυξάνει όμως υποχρεωτικά το μήκος του οικισμού, επειδή είναι απαραίτητο να υπερκεραστούν οι υφιστάμενες ιδιοκτησίες, που παραμένουν εκτός σχεδίου, και να αποκτήσει το τμήμα αυτό της επέκτασης μέτωπο στον κεντρικό δρόμο.

 

Η σημερινή θέση των Σχολείων από πλευρική γίνεται μετά την επέκταση κεντροβαρική και έτσι δεν δημιουργείται πρόβλημα εξυπηρέτησης των παιδιών που θα κατοικήσουν στις νέες περιοχές.

 

Η μικρή επέκταση προς τα νότια σε ιδιωτικές εκτάσεις συμπληρώνει το σχήμα του οικισμού και εντάσσει τις υπάρχουσες εκεί κατοικίες.

 

Στη βόρεια περιοχή, που έχει έκταση 264,6 στρέμματα, προτείνεται η δημιουργία οικοπεδικών εκτάσεων συνολικής έκτασης 107,0 στρεμμάτων, για τη δημιουργία:

 

130 οικοπέδων με μέσο εμβαδόν 800 m2 που προορίζονται για κατοικία και
17 οικοπέδων των 400 m2 που προορίζονται για επαγγελματική χρήση

 

Αναλυτικότερα, η περιοχή αυτή περιλαμβάνει:

 

Οικοπεδικές εκτάσεις για κατοικία 107 στρέμματα.
Οικοπεδικές εκτάσεις για επαγγελματική χρήση 6.8 στρέμματα
Ελεύθερους χώρους αναψυχής και πράσινο 23.1 στρέμματα
Χώρους εκπαίδευσης 19.6 στρέμματα
Εγκαταστάσεις αθλητισμού 16 στρέμματα
Εγκαταστάσεις πρόνοιας 1.8 στρέμματα
Χώρο πολιτιστικού κέντρου 1.6 στρέμματα
Δρόμους - πεζόδρομους - χώρους στάθμευσης οχημάτων 88.7 στρέμματα
Σύνολο 264.7 στρέμματα.

 

Σε ποσοστιαία αναλογία οι χρήσεις αυτές είναι:

 

Οικοπεδικές εκτάσεις 113.8 στρέμματα 43.00 %
Κοινωνική υποδομή 62.1 στρέμματα 23,47 %
Τεχνική υποδομή 88.7 στρέμματα 33,53 %

 

Στο τμήμα της επέκτασης νότια του οικισμού, που έχει έκταση 61 στρέμματα προτείνεται η δημιουργία:

 

Οικοπεδικών εκτάσεων για κατοικία 40.4 στρέμματα 64.13 %
Χώροι για αθλητικές εγκαταστάσεις 8.0 στρέμματα 12.70 %
Χώροι πράσινου (ρέμα) 2.6 στρέμματα 4.12 %
Δρόμων και χώρων στάθμευσης 12.0 στρέμματα 19.05 %
Σύνολο 63 στρέμματα 100.00 %

 

Συνολικά οι χρήσεις γης στην περιοχή επέκτασης και στο σύνολο του οικισμού κατανέμονται όπως φαίνεται στους πίνακες Β.3.1)α και Β.3.1)β.

 

Πίνακας Β.3.1)α: Γενική κατανομή χρήσεων γης στην περιοχή επέκτασης

Χρήσεις

Επιφάνειες

%

1. Κοινωφελή

 

 

1.1 Εκπαίδευση

19.6 στρέμματα

5.98

1.2 Υγεία - Πρόνοια

1.8 στρέμματα

0.55

1.3 Αθλητισμός

24.0 στρέμματα

7.33

1.4 Πολιτιστικά

1.6 στρέμματα

0.49

1.5 Διοίκηση

-

-

2. Κοινόχρηστα

 

 

2.1 Κυκλοφορία

100.7 στρέμματα

30.74

2.2 Αναψυχή

25.7 στρέμματα

7.84

3. Λοιπές χρήσεις

154.2 στρέμματα

47.07

Σύνολο

327.6 στρέμματα

100.00

 

Πίνακας Β.3.1)β: Γενική κατανομή χρήσεων γης στο σύνολο του οικισμού

Χρήσεις

Επιφάνειες

%

1. Κοινωφελή

 

 

1.1 Εκπαίδευση

25.8 στρέμματα

3.09

1.2 Υγεία - Πρόνοια

2.1 στρέμματα

0.25

1.3 Αθλητισμός

24.0 στρέμματα

2.87

1.4 Πολιτιστικά

4.1 στρέμματα

0.49

1.5 Διοίκηση

0.6 στρέμματα

0.07

2. Κοινόχρηστα

 

 

2.1 Κυκλοφορία

203.3 στρέμματα

24.33

2.2 Αναψυχή

32.2 στρέμματα

3.85

3. Λοιπές χρήσεις

534.5 στρέμματα

65.05

Σύνολο

835.6 στρέμματα

100.00

 

Κανονισμός δόμησης

 

Ο οικισμός του Καμπάνη χωρίζεται σε δύο τομείς:

 

τον Τομέα Ι, που περιλαμβάνει την οριοθετημένη το 1986 περιοχή και
τον Τομέα ΙΙ, που περιλαμβάνει την περιοχή επέκτασης, όπως καθορίζεται με την παρούσα Μελέτη Πολεοδόμησης.

 

Στον Τομέα Ι (υφιστάμενος οικισμός) ισχύουν οι όροι δόμησης που αναφέρονται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) (βλέπε Κεφάλαιο Α.1.5.1 της ανάλυσης) που καθορίζει τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων με αρτιότητα οικοπέδου 300 m2 και πρόσωπο 13 m.

 

Στον Τομέα ΙΙ (περιοχή επέκτασης) διακρίνονται δύο τμήματα:

 

α. Τμήμα Α (περιοχή κατοικίας)

 

Αρτιότητα: Εμβαδόν 700 m2 πρόσωπο 13 m.

Μέγιστο ύψος κτισμάτων: 7.50 m σε 2 ορόφους.

Σύστημα δόμησης: Ελεύθερη τοποθέτηση.

Κάλυψη: 60%

Συντελεστή Δόμησης 0.6 με ανώτατο όριο δομημένης επιφάνειας στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα 400 m2.

 

β. Τμήμα Β (περιοχή οικοπέδων για επαγγελματική χρήση - μη οχλούσα βιοτεχνία και εμπορικά καταστήματα)

 

Αρτιότητα: Εμβαδόν 400 m2 πρόσωπο 13 m.

Μέγιστο ύψος κτισμάτων: 7.50 m σε 2 ορόφους.

Κάλυψη: 70%

Συντελεστή Δόμησης: 0.8.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν και στον Τομέα ΙΙ, τα προβλεπόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), για τους οικισμούς με πληθυσμό < 2.000 κατοίκων.

 

Τα επαγγελματικά οικόπεδα εξυπηρετούνται από δρόμο παράλληλο προς τον επαρχιακό και έτσι δεν τον φορτίζουν με συχνές στροφές ή στάσεις οχημάτων. Η ρυμοτομική γραμμή απέχει στο σημείο αυτό 20 m από τον άξονα του παλιού επαρχιακού δρόμου.

 

Β.1.3 Αιτιολόγηση πρότασης

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της επέκτασης (81%) γίνεται σε κοινοτικές εκτάσεις και αυτό δίνει δυνατότητα οργάνωσης της ρυμοτομούμενης έκτασης χωρίς δεσμεύσεις από όρια ιδιοκτησιών, αλλά μόνον από τη σχέση της με τον υφιστάμενο οικισμό και τη διαμόρφωση του εδάφους.

 

Δημιουργούνται δύο κύριοι δρόμοι με πλάτος 14 m, σε συνέχεια των υφιστάμενων δρόμων του οικισμού, που συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους πλάτους 10 - 12 m και αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Η εξυπηρέτηση των οικοπέδων που δημιουργούνται γίνεται και από ένα δευτερεύον δίκτυο δρόμων με πλάτος 6 - 10 m καθώς και από ένα πλέγμα πεζοδρόμων, που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους κοινωνικής υποδομής.

 

Με την ιεράρχηση αυτή των δρόμων αποσαφηνίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και γίνονται αυτονόητες οι διάφορες προτεραιότητες στις διασταυρώσεις.

 

Τα οικοδομικά τετράγωνα χαράχτηκαν έτσι, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα χωρισμού τους σε οικόπεδα με εμβαδόν 800 m2 περίπου, που η Κοινότητα θα μπορεί να τα διαθέσει κατά την κρίση της στους ακτήμονες κατοίκους του οικισμού. Το μέγεθος των 800 m2 που διαλέχτηκε είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος των οικοπέδων του υφιστάμενου οικισμού, που είναι 1.030 m2, σε συνδυασμό όμως με τους αυξημένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που δημιουργούνται, διατηρούν σταθερή τη μέση μικτή πυκνότητα του οικισμού.

 

Επίσης στην περιοχή επέκτασης τα οικοδομικά τετράγωνα είναι μικρότερα από εκείνα του υφιστάμενου οικισμού και έτσι οι ιδιοκτησίες έχουν τη δυνατότητα της διπλής εξυπηρέτησης από δρόμο και από πεζόδρομο.

 

Η επέκταση στο νότιο τμήμα περιλαμβάνει λίγες σχετικά μεγάλες ιδιοκτησίες και η προτεινόμενη χάραξη των οικοδομικών τετραγώνων υπαγορεύεται από τα όριά τους και το υφιστάμενο μικρό ρέμα, που με την υπάρχουσα δενδροστοιχία μετατρέπεται σε μικρό χώρο πράσινου.

 

Β.1.4 Ισολογισμός απαιτήσεων / εισφοράς γης

 

Επειδή η επέκταση γίνεται όπως αναφέρθηκε κυρίως σε κοινοτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει κανέναν πρόβλημα εξασφάλισης χώρων για κοινωνική και τεχνική υποδομή. Οι ανάγκες του οικισμού υπερκαλύπτονται, όπως φαίνεται και στον πίνακα Β.3.2.

 

Β.1.5 Πρόγραμμα εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης

 

Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η επέκταση στις κοινοτικές εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του οικισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία των απαιτουμένων κοινόχρηστων χώρων και τη διάνοιξη των δρόμων στο επιθυμητό πλάτος, αλλά μόνο στην εξεύρεση των χρημάτων για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής.

 

Επειδή οι πόροι της Κοινότητας δεν επαρκούν για να καλύψουν τη δαπάνη των έργων υποδομής και οι επιχορηγήσεις προβλέπεται ότι θα είναι φειδωλές τα επόμενα χρόνια, για την εφαρμογή και την υλοποίηση του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου θα πρέπει κυρίως να συνεισφέρουν αυτοί που θα τους παραχωρηθούν τα οικόπεδα που δημιουργούνται.

 

Πίνακας Β.3.2: Ισολογισμός απαιτήσεων / εισφοράς γης

Χρήσεις

Συνολικές απαιτήσεις

υπάρχοντες χώροι

επί πλέον απαιτούμενοι χώροι

σύνολο απαλλοτριώσεων

Σ

Μ

Ε

Σ

Μ

Ε

Σ

Μ

Ε

Α

ΕΙΣ

ΑΠ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13*

1

Κοινωφελή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Εκπαίδευση

16.2

4.2

12.0

25.8

6.2

19.6

-

-

-

-

-

-

 

1.2 Υγεία - Πρόνοια

1.8

0.3

1.5

0.3

0.3

-

1.5

-

1.5

1.5

-

-

 

1.3 Αθλητισμός

22.5

-

22.5

15.2

-

15.2

7.3

-

7.3

7.3

-

-

 

1.4 Πολιτιστικά

4.0

2.5

1.5

2.5

2.5

-

1.5

-

1.5

1.5

-

-

 

1.5 Διοίκηση

1.1

1.1

-

0.6

0.6

-

0.5

-

0.5

0.5

-

-

2

Κοινόχρηστα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Κυκλοφορία

203.0

102.0

101.0

102.0

102.0

-

101.0

-

101.0

101.0

-

-

 

2.2 Αναψυχή

14.0

6.5

7.5

6.5

6.5

-

7.5

-

7.5

7.5

-

-

 

Σύνολο

262.6

116.6

146.0

118.1

118.1

34.8

119.3

-

119.3

119.3

-

-

 

επεξηγήσεις συμβολισμών:

Σ συνολικά για την εντός ορίου περιοχή και την περιοχή επέκτασης

Μ μέσα στην οριοθετημένη περιοχή

Ε στην περιοχή επέκτασης

Α απαιτήσεις σε χώρους

ΕΙΣ γη από την εισφορά των ιδιοκτησιών

ΑΠ απαλλοτριώσεις

* η στήλη 13 είναι το άθροισμα των ποσών των στηλών 9 και 12.

 

a.60.91

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.