Απόφαση 61610/90

Απόφαση 61610/1990: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού οικισμού Ψακούδια Ορμυλίας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 61610/1990: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού οικισμού Ψακούδια Ορμυλίας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 633/Δ/1990), 12-11-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 3.

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

6. Την 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής κατηγοριοποίηση και οριοθέτηση ... Ψακουδίων ... κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

9. Την υπ' αριθμόν 107/1987 απόφαση - γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμύλια για τον οικισμό Ψακούδια.

 

10. Την 15η συνεδρίαση της 07-09-1990 του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Ψακούδια Ορμύλιας όπως αυτό φαίνεται στα 2 χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής και συνοδεύουν αναπόσπαστα την απόφαση αυτή.

 

Β. Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται παρακάτω ο Πολεοδομικός Κανονισμός του οικισμού Ψακούδια Ορμύλιας, τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

1. Αρτιότητα:

 

Εμβαδόν 800 m2 με πρόσωπο 14 m
Κάλυψη 70%
Ύψος 7.5 m όροφοι 2 και στέγη 1.5 m.
Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

2. Η συνολική επιφάνεια ορόφων για κατοικία στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα όπως προϋπήρχαν της 55254/1988 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 128/Δ/1988) περί οριοθέτησης του οικισμού Ψακούδια ...

 

4. Ο συντελεστής δόμησης για οικόπεδα κάτω των 150 m2 είναι 0.8.

 

5. Για τουριστικές εγκαταστάσεις και κτίρια κοινής ωφέλειας κτλ. δεν ισχύει ο περιορισμός των 400 m2 συνολικής επιφανείας ορόφων στο οικόπεδο.

 

6. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

7. Απαγορεύεται η pilotis.

 

8. Πριν την έκδοση των οικοδομικών αδειών απαραίτητη η έγκρισή τους από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε.

 

Γ. Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τα διαγράμματα θα αναρτηθούν επί 20 ημέρες στον διάδρομο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 24-10-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.