Απόφαση 6162/94

Απόφαση 6162/2738/1994: Τροποποίηση - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της 5942/91/144/1992 απόφασης του Νομάρχη Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6162/2738/1994: Τροποποίηση - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της 5942/91/144/1992 απόφασης του Νομάρχη Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 1316/Δ/1994), 20-12-1994.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με θέμα Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Την 321/147/1990 (ΦΕΚ 50/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας με θέμα τον Καθορισμό γραμμής δόμησης και καθορισμός πλάτους δρόμων από κατάτμηση οικοπέδων, σε οικισμούς νομού Μεσσηνίας που ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με την 5525/1877/1991 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

3. Την υπ' αριθμόν Γ46/15883/1983 των Υπουργών Προεδρίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του νομού Μεσσηνίας του 1991 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τη μελέτη των Ανοικτών Πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετών για τον οικισμό Βρύσες Τριφυλίας.

 

6. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με αριθμό απόφασης 5/1991.

 

7. Τις γνώμες του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας με αριθμούς πρακτικών 2ο/1991 θέμα 12ο, 2ο/1994 θέμα 5ο και 8ο/1994 θέμα 5ο για τα όρια, την κατηγοριοποίηση και για τον καθορισμό όρων δόμησης του οικισμού Βρύσες.

 

8. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 347/1993 περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της Υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

10. Την 5942/91/144/1992 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας που αφορά κατηγοριοποίηση, καθορισμό ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Βρύσες Τριφυλίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 443/1993 έγγραφο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας σχετικά με χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό τμημάτων δασικής έκτασης του οικισμού Βρύσες Τριφυλίας.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 18/1993 και 17/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρυσών με τις οποίες ζητά να ενταχθεί στα όρια του οικισμού η έκταση που αποχαρακτηρίσθηκε από δασική, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε σε ενιαίο κείμενο την υπ' αριθμόν 5942/91/144/1992 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας που αφορά την κατηγοριοποίηση, καθορισμό ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Βρύσες Τριφυλίας ως εξής:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Βρύσες Τριφυλίας όπως αυτά φαίνονται στο θεωρημένο από τον Προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Μεσσηνίας διάγραμμα οικισμού, σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε την κατηγοριοποίηση των οικισμών Βρύσες Τριφυλίας.

 

Θέση στο Χώρο: (Α3) ούτε Περιαστικός ούτε Παραλιακός ή Τουριστικός.
Βαθμός Προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.
Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.
Βαθμός Διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.
Μέγεθος: (Ε1) Μικρός.

 

3. Εγκρίνουμε τους Γενικούς όρους δόμησης

 

Αρτιότητα: 500 m2.
Παρεκκλίσεις αρτιότητας, συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, σύστημα δόμησης: σύμφωνα με το άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Εγκρίνουμε ως ειδικούς όρους δόμησης

 

Στέγες: Μονόρριχτες 30%, δίρριχτες ή τετράρριχτες 30% - 40%.
Επικάλυψη με κεραμίδι γενικά.
Για ειδικά κτίρια και κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, επιτρέπεται η μη επιβολή στέγης μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Εξώστες ή ημιυπαίθριοι Χώροι: Απαγορεύονται οι περιμετρικοί και συνεχόμενοι εξώστες που δεν αντιστοιχούν με ανοίγματα και δεν έχουν λειτουργική εξάρτηση από την κυρίως οικοδομή.
Μέγιστο ύψος εξώστη 1.20.
Στηθαίο κιγκλίδωμα και υλικά ελεύθερα.

 

5. Εγκρίνουμε τον καθορισμό γραμμής δόμησης

 

Καθορίζεται γραμμή δόμησης και πλάτος δρόμων από κατάτμηση σύμφωνα με:

 

α) Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Την 321/147/1990 (ΦΕΚ 50/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας όπως τροποποιήθηκε με την 5525/1877/1991 απόφαση (ΦΕΚ 649/Δ/1991).

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα 347/1993 περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

Πριν από κάθε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων οικισμού πρέπει να εγκρίνεται το σχετικό τοπογραφικό Διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Μεσσηνίας ώστε να ελέγχεται η εξασφάλιση της συνέχειας των υπαρχόντων Κοινόχρηστων Χώρων και η δυνατότητα μελλοντικής τους ενσωμάτωσης στο κυκλοφοριακό δίκτυο του οικισμού.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύει το 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

7. Κάλυψη δαπάνης

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

8. Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Παύει να ισχύει η 5942/91/144/1992 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας.

 

a.6162.94

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο σχεδιάγραμμα, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 29-11-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.