Απόφαση 636/15

Απόφαση 636/2015: Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης για τα διατηρητέα κτήρια επί της οδού Κατούνη 16 - 18 στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 636/2015: Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης για τα διατηρητέα κτήρια επί της οδού Κατούνη 16 - 18 στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2015), 06-05-2015.

 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού, για την Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα του άρθρου 2 παράγραφος δ (α)α), που αναφέρονται στο χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ή τμημάτων αυτών ως παραδοσιακών.

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) και ειδικότερα του άρθρου 1 (παράγραφος 1)δ) που αναφέρεται στη συγκρότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεταξύ άλλων από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοσή του και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

2. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1020/2015 (ΦΕΚ 391/Β/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά.

 

3. Την υπ' αριθμόν 5650/1994 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, (ΦΕΚ 1217/Δ/1994), με την οποία τα συγκεκριμένα κτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

 

4. Την τροποποίηση της πιο πάνω 5650/1994 απόφασης Υπουργού Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 683/Δ/1995), με την οποία καθορίστηκαν οι χρήσεις των διατηρητέων κτηρίων του θέματος.

 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου (ΥΜΑΘ) 6458/2014 αίτηση του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία, που φέρεται ως ο ιδιοκτήτης των διατηρητέων κτηρίων του θέματος, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας φάκελος έγκρισης μελέτης για τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης αυτών.

 

6. Την από 06-12-2014 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση ως προς το περιεχόμενο της, από το φερόμενο ως ιδιοκτήτη.

 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 205/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κεντρικής Μακεδονίας, που εγκρίνει την αρχιτεκτονική μελέτη των κτηρίων του θέματος.

 

8. Την από 12-02-2015 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας Θράκης (πρακτικό 2/2015/θέμα 4ο), αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε συμπληρωματικούς ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης ή χρήσης, για τα διατηρητέα κτήρια επί της οδού Κατούνη 16-18 στην περιοχή Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, φερόμενα ως ιδιοκτησία της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία όπως παρακάτω:

 

Επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης τους από Χρηματοπιστωτικές λειτουργίες σε Κεντρικές λειτουργίες πόλης, χωρίς να προκληθούν αλλοιώσεις στις όψεις τους. Η μόνη επέμβαση στις όψεις, θα είναι στο επίπεδο του ισογείου, με τη μετατροπή των κουφωμάτων του από σταθερά σε ανοιγόμενα, με την ίδια μορφολογία, το ίδιο χρώμα και το ίδιο υλικό.

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με την υπ' αριθμόν 5650/1994 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1217/Δ/1994) με την οποία τα συγκεκριμένα κτήρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

 

3. Κάλυψη Δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 21-04-2015

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.